گردونه شانس

شما میتوانید با استفاده از امتیازات باشگاه مشتریان خود شانس چرخاندن گردونه دریافت کنید

برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید

شانس بیشتری میخوای ؟

ماموریت های باشگاه مشتریان رو انجام بده و شانس بیشتری برای گردونه شانس بگیر

به ازای هر 5 امتیاز یک شانس میگیری