ما آماده شنیدن درخواست‌ها، پیشنهادها، انتقادها و شکایت‌های شما هستیم.
شما می‌توانید با تماس تلفنی، ارسال ایمیل و فکس پیام خود را به ما برسانید. فرم‌های نظرسنجی و سامانه ثبت پیشنهاد و انتقاد در وب‌سایت تک فرش ، راه‌هایی برای انتقال سریع نظرها و درخواست‌های شماست.

یاری رسانی به شما وظیفه سازمانی تک فرش است و ما به آن افتخار می‌کنیم. با استفاده از درگاه الکترونیکی صدای مشتری می‌توانید هرگونه سوال، پیشنهاد، انتقاد یا مشکل را گزارش و پیگیری کنید. لطفاً با تکمیل فرم زیر ما را در راه انجام وظایف خود یاری دهید