سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است.

فرش مشهد اردهال کد 103 اطلسی 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته

فرش مشهد اردهال
شناسه محصول: 103-Atlasi-1200
فرش 1200 شانه پنجاه رنگ مشهد اردهال کد 103 گل برجسته (هایبالک) اطلسی
فرش 1200 شانه پنجاه رنگ مشهد اردهال کد 103 گل برجسته (هایبالک) اطلسی
فرش 1200 شانه پنجاه رنگ مشهد اردهال کد 103 گل برجسته (هایبالک) اطلسی

فرش مشهد اردهال کد 103 اطلسی 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته

فرش مشهد اردهال
دسته بندی : آبی
وضعیت : موجود

ویژگی های محصول

 • ضد لک و چروک
 • نرم و لطیف
 • ضد حساسیت و آلرژی
 • قابلیت شستشو
 • دارای مقاوت زیاد
 • بدون پرزدهی

جزئیات محصول :

 • جنس : 100 درصد اکریلیک
 • ضخامت : 8 میلیمتر
 • کیفیت بافت : درجه یک

سایر رنگ های این محصول:

 • پرکلاغی
 • مسی
 • کرم
متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

4,290,000 تومان

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

سایر رنگ ها:

 • پرکلاغی
 • مسی
 • کرم

جزئیات محصول :

 • ✅ جنس : 100 درصد اکریلیک
 • ✅ ضخامت : 8 میلیمتر
 • ✅ کیفیت بافت : درجه یک

جزئیات محصول

 • برند تولید کننده : فرش مشهد اردهال
 • فرش مشهد اردهال
 • گارانتی 5 ساله کیفیت
 • ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا


متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

سایر رنگ های این محصول:

 • پرکلاغی
 • مسی
 • کرم

نام برند

مشهد اردهال

نوع محصول

فرش ماشینی گل برجسته (هایبالک)

شکل محصول

مستطیل

طرح محصول

فرش طرح افشان

جنس نخ

اکریلیک هیت ست

شانه

1200 شانه

تراکم

تراکم 3600

رنگ زمینه

اطلسی

رنگ حاشیه فرش

نسکافه ای

تعداد رنگ

8 رنگ

انتخاب سایز

(3×2) 6 متری

(1.5×2.25) متری

(4×1) متری

(3×1) یک در سه

(4×3) 12 متری

(2.5×3.5) 9 متری

جنس نخ پود

پنبه

ضخامت

1±8

قابلیت شستشو

قابل شستشو

درجه کیفی

درجه 1

ضمانت

دارد

نقد و بررسی

فرش مشهد اردهال کد 103 اطلسی 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته

ویژگیهایمهمفرش

عدمپرزدهی

نرمولطیف

قابلشستشو

کیفیتبافتبالا

ضدحساسیتوآلرژی

بافتتوسطتکنولوژیروز

ویژگیهایمهمفرش

عدمپرزدهی

نرمولطیف

قابلشستشو

کیفیتبافتبالا

ضدحساسیتوآلرژی

بافتتوسطتکنولوژیروز

طراحیودیزاین

استفادهازبرترینرنگبندیبرایطراحیوتولیداینفرشماشینیورنگزمینهاطلسی

نخوالیاففرش​

تولیدوبافتاینفرشبا100 درصدنخاکریلیکخارجیانجامشدهکهکیفیتاینفرشرابسیاربالابردهاست

فرش مشهد اردهال کد 103 اطلسی 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته

تکنولوژیبافت

بافتوتولیداینفرشتوسطدستگاهHCIX2 انجامشده

شانهوتراکم

اینفرش1200 شانهباتراکم3600 واقعیاست

فرش مشهد اردهال کد 103 اطلسی 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته

فرشمشهداردهالدردهه70 آغازبهکارنموده وازهمانابتدابهدنبالارتقاونوآوریدرصنعتفرشماشینیبودهاست.اولیندستگاهفرش‌ماشینی1200 شانهایراندراینمجموعهراه‌اندازیشدهواخیراباتولیدفرش1200 شانهگلبرجستهمحصولینورابهبازارعرضهداشتهوهمچنانبهدنبالنو‌آوری‌هایدیگرنیزاست. اینشرکتباتوجهبهدراختیارداشتنجدید‌‌‌‌تریندستگاه‌هایبافت1200 شانهواستفادهازنخمرینوسترکیهسعیدرعرضهکیفیتوکیمیتبالایفرشماشینیرادارد. 

درحالحاظرفرشمشهداردهالتولیدکنندهفرشهای:1250 شانهگلبرجسته1200 شانهگلبرجسته1200 شانهساده1000 شانهگلبرجسته1000 شانهسادهو…. میباشد.

 بهجراتمیتوانگفتاینشرکتیکیازبرندهاییاستکههموارهپیشرودرصنعتفرشماشینیکشوربودهوبارونماییاززیباترینطرحهاوفرشهادرکناربرزوترینتکنولوژیهاجایخودرادرمنازلایرانیهابازکردهاست

توضیحاتاجمالی

انتخابیکفرشمناسبوباکیفیتمیتواندخیالشماراراحتکندکهتاچندینسالدیگرنیازیبهخریدمجددفرشندارید,پسبسیارمهماستکهفرشیکهانتخابمیکنیمتمامویژگیهاییکفرشخوبراداشتهباشد,ازقابلیتشستشوگرفتهتاعدمپرزدهیونرمیولطافت.فرشکد103 اطلسی1200 شانهتراکم3600 است,الیافاستفادهشدهبرایبافتوتولیداینفرشماشینیزیباوباکیفیت,نخ100 درصداکریلیکهیتستشدهمیباشد,جنسنخپود پنبه/ پلیاستروضخامتآن1±8 میلیمترمیباشد,همچنینتعدادرنگبهکاررفتهدرطراحیوتولیدآن8 رنگاست. نوعرنگبندیوطراحیفرشکد103 اطلسیبهگونهایاستکهشمامیتوانیداینفرشزیباراباانواعدکوراسیونها,چهدکوراسیونهایامروزیومدرنوچهدکوراسیونهایسنتیوکلاسیکستکنید

 

اندازههایموجودوقابلسفارش:(4×3) 12 متری,(2.5×3.5) 9 متری,(3×2) 6 متری,4 متری,یکونیممتری,یکدرسهویکدرچهار

 

فرش مشهد اردهال کد 103 اطلسی 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته

توضیحاتاجمالی

انتخابیکفرشمناسبوباکیفیتمیتواندخیالشماراراحتکندکهتاچندینسالدیگرنیازیبهخریدمجددفرشندارید,پسبسیارمهماستکهفرشیکهانتخابمیکنیمتمامویژگیهاییکفرشخوبراداشتهباشد,ازقابلیتشستشوگرفتهتاعدمپرزدهیونرمیولطافت.فرشکد103 اطلسی1000 شانهتراکم3000 است,الیافاستفادهشدهبرایبافتوتولیداینفرشماشینیزیباوباکیفیت,نخ100 درصداکریلیکهیتستشدهمیباشد,جنسنخپود پنبه/ پلیاستروضخامتآن1±8 میلیمترمیباشد,همچنینتعدادرنگبهکاررفتهدرطراحیوتولیدآن10 رنگاست. نوعرنگبندیوطراحیفرشکد103 اطلسیبهگونهایاستکهشمامیتوانیداینفرشزیباراباانواعدکوراسیونها,چهدکوراسیونهایامروزیومدرنوچهدکوراسیونهایسنتیوکلاسیکستکنید

اندازههایموجودوقابلسفارش:(4×3) 12 متری,(2.5×3.5) 9 متری,(3×2) 6 متری,4 متری,یکونیممتری,یکدرسهویکدرچهار

فرش مشهد اردهال کد 103 اطلسی 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته

ویژگیهایمهمفرش

عدمپرزدهی

نرمولطیف

قابلشستشو

کیفیتبافتبالا

ضدحساسیتوآلرژی

بافتتوسطتکنولوژیروز

ویژگیهایمهمفرش

عدمپرزدهی

نرمولطیف

قابلشستشو

کیفیتبافتبالا

ضدحساسیتوآلرژی

بافتتوسطتکنولوژیروز

فرش مشهد اردهال کد 103 اطلسی 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته

جنسنخوالیاف

الیافاستفادهشدهبرایبافتوتولیداینفرش,الیافاکریلیکهیتستشدهمیباشد,الیافاکریلیکجزبهترینومعروفتریننوعازانواعنخهایموجوددرصنعتفرشماشینیدرکشورایرانمیباشد 

بهدلیلفرایندهیتستیکهبرروینخاکریلیکاینفرشانجامشده,اینفرشازویژگیهایخوبومهمیبرخورداراستکهمیتوانبهموارد:قابلیتشستشو,نرمیولطافت,عدمپرزدهیوثباتنوریبالا,کیفیتفوقالعادهبالاو…اشارهکرد

درمیانویژگیهایگفتهشدهقابلیتشستشوبودناینالیافبسیارمهماستبهایندلیلکهاگرفرشیاینقابلیتوویژگیرانداشتهباشدبعدازشستشودچارآبرفت,رنگپریدگی,شلشدن وزردشدنریشههاسطحفرشخواهدشد

فرش مشهد اردهال کد 103 اطلسی 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته

جنسنخوالیاف

الیافاستفادهشدهبرایبافتوتولیداینفرش,الیافاکریلیکهیتستشدهمیباشد,الیافاکریلیکجزبهترینومعروفتریننوعازانواعنخهایموجوددرصنعتفرشماشینیدرکشورایرانمیباشد 

بهدلیلفرایندهیتستیکهبرروینخاکریلیکاینفرشانجامشده,اینفرشازویژگیهایخوبومهمیبرخورداراستکهمیتوانبهموارد:قابلیتشستشو,نرمیولطافت,عدمپرزدهیوثباتنوریبالا,کیفیتفوقالعادهبالاو…اشارهکرد

درمیانویژگیهایگفتهشدهقابلیتشستشوبودناینالیافبسیارمهماستبهایندلیلکهاگرفرشیاینقابلیتوویژگیرانداشتهباشدبعدازشستشودچارآبرفت,رنگپریدگی,شلشدن وزردشدنریشههاسطحفرشخواهدشد

طراحیورنگبندیزیبا

طرحیزیباواستفادهازرنگبندیزیباتربرایبافتوتولیدفرشکد103 اطلسیاینقابلیترابهشمامیدهدکهشمابتوانیدازاینفرشبرایانواعدکوراسیونها,چهدکوراسیونهایامروزیومدرنوچهدکوراسیونهایسنتیوکلاسیکاستفادهکنیدومنزلوفضایخودرازیباکنید

 

فرش مشهد اردهال کد 103 اطلسی 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته

طراحیورنگبندیزیبا

طراحیزیباواستفادهازرنگبندیزیباتربرایبافتوتولیدفرشماشینیفرشکد103 اطلسیاینقابلیترابهشمامیدهدکهشمابتوانیدازاینفرشبرایانواعدکوراسیونها,چهدکوراسیونهایامروزیومدرنوچهدکوراسیونهایسنتیوکلاسیکاستفادهکنیدومنزلوفضایخودرازیباکنید

فرش مشهد اردهال کد 103 اطلسی 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته

ویژگی های محصول

 • ضد لک و چروک
 • نرم و لطیف
 • ضد حساسیت و آلرژی
 • قابلیت شستشو
 • دارای مقاوت زیاد
 • بدون پرزدهی

 

فرش مشهد اردهال کد 103 اطلسی 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته

 

شستشوونظافتاصولیفرشازاهمیتویژهایبرخورداراستوسببخواهدشدتافرشهاپسازشستشوکیفیتاولیهخودراازدستندهد.بااستفادهازروشهایزیرمیتوانیدفرشخریداریشدهرابهراحتیتمیزکنید

[spacer height=”20px”]

1 : غبارگیریمعمولیازفرش : 

درمرحلهاولازشستشویفرشهاسعیکنیدغبارگیریانجامدهید,درغبارگیریگردوخاکآنخارجمیشود . سپسباجاروبرقیآنرامیروبند. اینکارنبایدموجبگسیختگیتاروپودفرش شودوبهبافتآنلطمهبزند. کوبیدنفرشبرزمینازجملهکارهاینادرستیاستکهجهتتمیزکردنآنبهکارمیرود.

[spacer height=”20px”]

جاروبرقیخودرادرجهتمناسبخوابفرش­ قراردهید. استفادهازجاروبرقیه­اییکهبرسضربهزنندهبایکبرنامهمنظمومتعادلداشتهباشدمؤثرتراست. اینتضمینمی­کندکهشمامیتوانیدهمخاک­هایسطحیوهمخاک­هایلابلایخوابفرشرابگیرید. جاروبرقیراسهیاچهارباررویهرنقطهقراردهید.

[spacer height=”20px”]

2 : استفادهازشامپوفرش

1- قبلازاستفادهازشامپوفرشحتما رویآن راجاروکنید(غبارگیری) .

2- برایتهیهمادهاولیهجهتشستشویکلیترآبودوفنجانشامپوفرشرادرونظرفیریختهوخوبهمبزنید(هرباراینکارراتکرارکنید)

3-مادهاولیهکهدرمرحلهقبلساختهشده رابایکیااسفنجرویفرشبمالید.  اسفنجبررویفرشبایدبهآرامیکشیدهشود ؛(زیرافقطپرزفرششماکثیفشده) است.

[spacer height=”20px”]

نکته 1 : سعیکنیدبرایشستشویفرشها(کلیهفرشها) بههیچعنوانازآب خالیاستفادهنکید زیرا لوچوچسبندهشدهودیرترخشکمیشود،بدلیل اینکه رطوبتحاصلهآببهریشههایفرشرسیدهوریشههادرمحیطمرطوبمیپوسندواگرچندباراینکارراتکرارکنید،بهمرورزمانفرششماحتما“میپوسد.

نکته2 : کفشامپوفرشکثیفی رویپرزهایفرشرادرخودحلکردهوظرفنیمساعتدرمجاورتاکسیژنهواناپدیدمیشودکهدراینمدتنبایدرویفرشراهبروید.

[spacer height=”20px”]

4- سعیکنیدبرایشستشویفرشهاازقسمتبالایفرششروعبهکارکنیدتارویقسمتهاییکهکفشامپورامالیدهاید،راهنروید. 5-پسازنیمساعتکهشامپوفرشمالیدهشدهرویفرشخشکشدیکدستمالزبرویاتورپردهرارویفرشبمالید(اینعملرادرجهتخوابفرشانجامدهید) ،‌سپسبایکجارویزبریاجارویچوبیآنرابهسمتخوابفرشجاروبزنید.

[spacer height=”20px”]

جهتنگهداریهرچهبهترفرشخوددربرابرآسیبهابه نکاتزیررادقتکنید:
1 :سعیکنیدفرشهابرایمدتزمانطولانیدرزیرتابشنورمستقیمخورشیدنباشند
2 :برایشستشویفرشهاحتماازاصولگفتهشدهدردستورالعملبالااستفادهکنید
3 :سعیکنیدبرایشستشوفرشهازیادازقالیشوییاستفادهنکنید
[ywqa_questions]
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+

+

آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

1 دیدگاه برای فرش مشهد اردهال کد 103 اطلسی 1200 شانه تراکم 3600 گل برجسته

 1. توسط رقيه فیروز در تاریخ

  سلام خسته نباشین.همین فرش از طرف حاشیه طرح دیگه ای هم دارین؟ ۱۰۰۰ شانه این فروشو دارین؟

   • توسط محمد صادق اکبرزاده در تاریخ

    با سلام و وقت بخیر

    خیر دوست عزیز این طرح فقط همین شانه و تراکم رو داره

  پرداخت آنلاین یا در محل

  در مجموعه تک فرش این امکان را برای شما فراهم کرده ایم تا بتوانید وجه سفارش خود را به 2 صورت « پرداخت آنلاین و کامل » و « پرداخت در محل » انجام دهید. در شیوه پرداخت در محل شما 20 درصد از مبلغ را به صورت بیعانه و مابقی مبلغ درب منزل و هنگام تحویل کالا به شما پرداخت خواهد شد (دلیل پرداخت بیعانه رزرو نهایی کالا برای مشتری خواهد بود)

  پایین ترین قیمت

  هدف ما در مجموعه تک فرش در درجه اول حمایت از مشتریان گرامی است,از این جهت همواره سعی کرده ایم با شناسایی برترین تولیدکننده های فرش ماشینی و عقد قرارداد همکاری با آن ها ها به عنوان تامین کننده این امکان را برای مجموعه تک فرش فراهم کنیم تا توانایی عرضه محصولات با رقابتی‌ترین قیمت بازار را داشته باشیم.مجموعه تک فرش در کنار پایین ترین قیمت,بالاترین کیفیت تولید را نیز گارانتی میکند. در صورت داشتن هرگونه سوالی ما مشتاقانه آماده پاسخگویی به شما خواهیم بود.

  خدمات پس از فروش و پشتیبانی

  شبکه توزیع حرفه‌ای و اختصاصی، همکاری با تامین‌کنندگان باکیفیت و نام آشنا و گردهم‌آوردن تیم حرفه‌ای و با‌سابقه، امکان پشتیبانی پاسخگو و ارائه خدمات پس از فروش باکیفیت را برای تک فرش فراهم کرده‌ است. امیدواریم روز به روز بتوانیم در این مسیر پیشرفت کرده و به کیفیت خدمات ارائه شده به شما بیفزاییم.

  ارسال رایگان

  حمل رایگان سفارش های بالای 150 هزار تومان در سرتاسر ایران
  این محصول طی 7 روز پس از ثبت سفارش به شما تحویل می شود

  سوالی دارید؟

  اگه سوالی دارید روی پشتیبانی تک فرش حساب کنید

  03155469722

  اگر در مورد کیفیت محصولات، انتخاب محصول، نحوه خرید و پیگیری وضعیت سفارش سوالی دارید، از ساعت 9 صبح تا 9 شب پاسخگوی شما هستیم.

  برگشت به بالا
  فروشگاه اینترنتی فرش