سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است.

فرش ماشینی طرح مانا زمینه کرم 700 شانه تراکم 2550

تک فرش
شناسه محصول: 700-manakerem
فرش ماشینی سورنا 700 شانه تراکم 2550 طرح مانا زمینه کرم

فرش ماشینی طرح مانا زمینه کرم 700 شانه تراکم 2550

تک فرش
دسته بندی : فرش 700 شانه
وضعیت : موجود

ویژگی های محصول

 • ضد لک و چروک
 • نرم و لطیف
 • ضد حساسیت و آلرژی
 • قابلیت شستشو
 • دارای مقاوت زیاد
 • بدون پرزدهی

جزئیات محصول :

 • جنس : ورجین
 • ضخامت : 8 میلیمتر
 • کیفیت بافت : درجه یک

سایر رنگ های این محصول:

 • فیلی
 • آبی
 • سرمه ای
متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

2,450,000 تومان 2,350,000 تومان

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

سایر رنگ ها:

 • فیلی
 • آبی
 • سرمه ای

جزئیات محصول :

 • ✅ جنس : ورجین
 • ✅ ضخامت : 8 میلیمتر
 • ✅ کیفیت بافت : درجه یک

جزئیات محصول

 • برند تولید کننده معتبر
 • تک فرش
 • گارانتی 5 ساله کیفیت
 • ضمانت اصالت و کیفیت کالا


متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

سایر رنگ های این محصول:

 • فیلی
 • آبی
 • سرمه ای

نام برند

سورنا

نوع محصول

فرش

شکل محصول

مستطیل

جنس نخ

ورجین

شانه

700 شانه

تراکم

تراکم 2550

تعداد رنگ

8 رنگ

رنگ زمینه

کرم

انتخاب سایز

راهنمای سایز

(2.5×3.5) 9 متری

(4×3) 12 متری

(3×2) 6 متری

رنگ حاشیه فرش

مشکی

جنس نخ پود

پنبه / پلی استر

ضخامت فرش

1±10

درجه کیفی

درجه یک

قابلیت شستشو

دارد

ضمانت

دارد

نقد و بررسی

فرش ماشینی طرح مانا زمینه کرم 700 شانه تراکم 2550

توضیحاتاجمالی

امروزهیکیازمواردیکهبرایخریداریفرشبسیارمهماستکیفیتفرشمیباشدزیرافرشجزکالاهاییاستکهزودبهزودتوسطخانوادههاتعویضنمیشودپسازاینرومهماستفرشیکهخریداریمیکنیمکیفیتمناسبراداشتهباشد.فرشماشینیطرحمانازمینهکرم700شانهتراکم2550 میباشدوبافتهشدهبانخورجیناستکهایننوعنخجزیکیازبرتریننوعنخهایفرشماشینیمیباشد,جنسنخپوداینفرشماشینیپنبه/ پلیاستراستوضخامتآن1±9 میلیمترمیباشد,همچنینتعدادرنگبهکاررفتهدرطراحیوتولیدآن8 رنگمیباشد.نوعرنگبندیوطراحیفرشماشینیطرحمانازمینهکرمبهگونهایاستکهشمامیتوانیداینفرشزیباراباانواعدکوراسیونها,چهدکوراسیونهایامروزیومدرنوچهدکوراسیونهایسنتیوکلاسیکستکنید

 

اندازههایموجودوقابلسفارش:(4×3) 12 متری,(2.5×3.5) 9 متری,(3×2) 6 متری

 

فرش ماشینی طرح مانا زمینه کرم 700 شانه تراکم 2550

توضیحاتاجمالی

امروزهیکیازمواردیکهبرایخریداریفرشبسیارمهماستکیفیتفرشمیباشدزیرافرشجزکالاهاییاستکهزودبهزودتوسطخانوادههاتعویضنمیشودپسازاینرومهماستفرشیکهخریداریمیکنیمکیفیتمناسبراداشتهباشد.فرشماشینیطرحمانازمینهکرم700شانهتراکم2550 میباشدوبافتهشدهبانخورجیناستکهایننوعنخجزیکیازبرتریننوعنخهایفرشماشینیمیباشد,جنسنخپوداینفرشماشینیپنبه/ پلیاستراستوضخامتآن1±9 میلیمترمیباشد,همچنینتعدادرنگبهکاررفتهدرطراحیوتولیدآن8 رنگمیباشد.نوعرنگبندیوطراحیفرشماشینیطرحمانازمینهکرمبهگونهایاستکهشمامیتوانیداینفرشزیباراباانواعدکوراسیونها,چهدکوراسیونهایامروزیومدرنوچهدکوراسیونهایسنتیوکلاسیکستکنید

اندازههایموجودوقابلسفارش:(4×3) 12 متری,(2.5×3.5) 9 متری,(3×2) 6 متری

فرش ماشینی طرح مانا زمینه کرم 700 شانه تراکم 2550
فرش ماشینی طرح مانا زمینه کرم 700 شانه تراکم 2550

جنسنخوالیاف

الیافاستفادهشدهبرایبافتوتولیداینفرش,الیافورجینمیباشد,الیافورجینازنظرسلامتجزبهتریننوعالیافمیباشندبهایندلیلکهدرفرایندتولیدونخریسیورجینبههیچعنوانازموادشیمیاییاستفادهنمیشودازاینجهتهیچگونهحساسیتومشکلاتتنفسیبرایخانوادههاواشخاصمخصوصاکودکانندارد

ازویژگیهایمهمفرشهایبافتهشدهبانخورجینعلاوهازسلامتوضدحساسیتبودنمیتوانبه:قابلیتشستشو,نرمیولطافت,عدمپرزدهیوثباتنوریبالااشارهکرد

درمیانویژگیهایگفتهشدهقابلیتشستشوبودناینالیافبسیارمهماستبهایندلیلکهاگرفرشیاینقابلیتوویژگیرانداشتهباشدبعدازشستشودچارآبرفت,رنگپریدگی,شلشدن وزردشدنریشههاسطحفرشخواهدشد

فرش ماشینی طرح مانا زمینه کرم 700 شانه تراکم 2550

جنسنخوالیاف

الیافاستفادهشدهبرایبافتوتولیداینفرش,الیافورجینمیباشد,الیافورجینازنظرسلامتجزبهتریننوعالیافمیباشندبهایندلیلکهدرفرایندتولیدونخریسیورجینبههیچعنوانازموادشیمیاییاستفادهنمیشودازاینجهتهیچگونهحساسیتومشکلاتتنفسیبرایخانوادههاواشخاصمخصوصاکودکانندارد

ازویژگیهایمهمفرشهایبافتهشدهبانخورجینعلاوهازسلامتوضدحساسیتبودنمیتوانبه:قابلیتشستشو,نرمیولطافت,عدمپرزدهیوثباتنوریبالااشارهکرد

درمیانویژگیهایگفتهشدهقابلیتشستشوبودناینالیافبسیارمهماستبهایندلیلکهاگرفرشیاینقابلیتوویژگیرانداشتهباشدبعدازشستشودچارآبرفت,رنگپریدگی,شلشدن وزردشدنریشههاسطحفرشخواهدشد

طراحیورنگبندیزیبا

طرحیزیباواستفادهازرنگبندیزیباتربرایبافتوتولیدفرشماشینیطرحمانازمینهکرماینقابلیترابهشمامیدهدکهشمابتوانیدازاینفرشبرایانواعدکوراسیونها,چهدکوراسیونهایامروزیومدرنوچهدکوراسیونهایسنتیوکلاسیکاستفادهکنیدومنزلوفضایخودرازیباکنید

فرش ماشینی طرح مانا زمینه کرم 700 شانه تراکم 2550

طراحیورنگبندیزیبا

طرحیزیباواستفادهازرنگبندیزیباتربرایبافتوتولیدفرشماشینیطرحمانازمینهکرماینقابلیترابهشمامیدهدکهشمابتوانیدازاینفرشبرایانواعدکوراسیونها,چهدکوراسیونهایامروزیومدرنوچهدکوراسیونهایسنتیوکلاسیکاستفادهکنیدومنزلوفضایخودرازیباکنید

فرش ماشینی طرح مانا زمینه کرم 700 شانه تراکم 2550

ویژگیهایمهمفرشطرحباغمعلق

عدمپرزدهی

نرمولطیف

قابلشستشو

کیفیتبافتبالا

ضدحساسیتوآلرژی

بافتتوسطتکنولوژیروز

ویژگیهایمهمفرش

عدمپرزدهی

نرمولطیف

قابلشستشو

کیفیتبافتبالا

ضدحساسیتوآلرژی

بافتتوسطتکنولوژیروز

ویژگی های محصول

 • ضد لک و چروک
 • نرم و لطیف
 • ضد حساسیت و آلرژی
 • قابلیت شستشو
 • دارای مقاوت زیاد
 • بدون پرزدهی

 

فرش ماشینی طرح مانا زمینه کرم 700 شانه تراکم 2550

 

شستشوونظافتاصولیفرشازاهمیتویژهایبرخورداراستوسببخواهدشدتافرشهاپسازشستشوکیفیتاولیهخودراازدستندهد.بااستفادهازروشهایزیرمیتوانیدفرشخریداریشدهرابهراحتیتمیزکنید

[spacer height=”20px”]

1 : غبارگیریمعمولیازفرش : 

درمرحلهاولازشستشویفرشهاسعیکنیدغبارگیریانجامدهید,درغبارگیریگردوخاکآنخارجمیشود . سپسباجاروبرقیآنرامیروبند. اینکارنبایدموجبگسیختگیتاروپودفرش شودوبهبافتآنلطمهبزند. کوبیدنفرشبرزمینازجملهکارهاینادرستیاستکهجهتتمیزکردنآنبهکارمیرود.

[spacer height=”20px”]

جاروبرقیخودرادرجهتمناسبخوابفرش­ قراردهید. استفادهازجاروبرقیه­اییکهبرسضربهزنندهبایکبرنامهمنظمومتعادلداشتهباشدمؤثرتراست. اینتضمینمی­کندکهشمامیتوانیدهمخاک­هایسطحیوهمخاک­هایلابلایخوابفرشرابگیرید. جاروبرقیراسهیاچهارباررویهرنقطهقراردهید.

[spacer height=”20px”]

2 : استفادهازشامپوفرش

1- قبلازاستفادهازشامپوفرشحتما رویآن راجاروکنید(غبارگیری) .

2- برایتهیهمادهاولیهجهتشستشویکلیترآبودوفنجانشامپوفرشرادرونظرفیریختهوخوبهمبزنید(هرباراینکارراتکرارکنید)

3-مادهاولیهکهدرمرحلهقبلساختهشده رابایکیااسفنجرویفرشبمالید.  اسفنجبررویفرشبایدبهآرامیکشیدهشود ؛(زیرافقطپرزفرششماکثیفشده) است.

[spacer height=”20px”]

نکته 1 : سعیکنیدبرایشستشویفرشها(کلیهفرشها) بههیچعنوانازآب خالیاستفادهنکید زیرا لوچوچسبندهشدهودیرترخشکمیشود،بدلیل اینکه رطوبتحاصلهآببهریشههایفرشرسیدهوریشههادرمحیطمرطوبمیپوسندواگرچندباراینکارراتکرارکنید،بهمرورزمانفرششماحتما“میپوسد.

نکته2 : کفشامپوفرشکثیفی رویپرزهایفرشرادرخودحلکردهوظرفنیمساعتدرمجاورتاکسیژنهواناپدیدمیشودکهدراینمدتنبایدرویفرشراهبروید.

[spacer height=”20px”]

4- سعیکنیدبرایشستشویفرشهاازقسمتبالایفرششروعبهکارکنیدتارویقسمتهاییکهکفشامپورامالیدهاید،راهنروید. 5-پسازنیمساعتکهشامپوفرشمالیدهشدهرویفرشخشکشدیکدستمالزبرویاتورپردهرارویفرشبمالید(اینعملرادرجهتخوابفرشانجامدهید) ،‌سپسبایکجارویزبریاجارویچوبیآنرابهسمتخوابفرشجاروبزنید.

[spacer height=”20px”]

جهتنگهداریهرچهبهترفرشخوددربرابرآسیبهابه نکاتزیررادقتکنید:
1 :سعیکنیدفرشهابرایمدتزمانطولانیدرزیرتابشنورمستقیمخورشیدنباشند
2 :برایشستشویفرشهاحتماازاصولگفتهشدهدردستورالعملبالااستفادهکنید
3 :سعیکنیدبرایشستشوفرشهازیادازقالیشوییاستفادهنکنید
[ywqa_questions]
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فرش ماشینی طرح مانا زمینه کرم 700 شانه تراکم 2550”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+

+

آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرداخت آنلاین یا در محل

در مجموعه تک فرش این امکان را برای شما فراهم کرده ایم تا بتوانید وجه سفارش خود را به 2 صورت « پرداخت آنلاین و کامل » و « پرداخت در محل » انجام دهید. در شیوه پرداخت در محل شما 20 درصد از مبلغ را به صورت بیعانه و مابقی مبلغ درب منزل و هنگام تحویل کالا به شما پرداخت خواهد شد (دلیل پرداخت بیعانه رزرو نهایی کالا برای مشتری خواهد بود)

پایین ترین قیمت

هدف ما در مجموعه تک فرش در درجه اول حمایت از مشتریان گرامی است,از این جهت همواره سعی کرده ایم با شناسایی برترین تولیدکننده های فرش ماشینی و عقد قرارداد همکاری با آن ها ها به عنوان تامین کننده این امکان را برای مجموعه تک فرش فراهم کنیم تا توانایی عرضه محصولات با رقابتی‌ترین قیمت بازار را داشته باشیم.مجموعه تک فرش در کنار پایین ترین قیمت,بالاترین کیفیت تولید را نیز گارانتی میکند. در صورت داشتن هرگونه سوالی ما مشتاقانه آماده پاسخگویی به شما خواهیم بود.

خدمات پس از فروش و پشتیبانی

شبکه توزیع حرفه‌ای و اختصاصی، همکاری با تامین‌کنندگان باکیفیت و نام آشنا و گردهم‌آوردن تیم حرفه‌ای و با‌سابقه، امکان پشتیبانی پاسخگو و ارائه خدمات پس از فروش باکیفیت را برای تک فرش فراهم کرده‌ است. امیدواریم روز به روز بتوانیم در این مسیر پیشرفت کرده و به کیفیت خدمات ارائه شده به شما بیفزاییم.

ارسال رایگان

حمل رایگان سفارش های بالای 150 هزار تومان در سرتاسر ایران
این محصول طی 7 روز پس از ثبت سفارش به شما تحویل می شود

سوالی دارید؟

اگه سوالی دارید روی پشتیبانی تک فرش حساب کنید

03155469722

اگر در مورد کیفیت محصولات، انتخاب محصول، نحوه خرید و پیگیری وضعیت سفارش سوالی دارید، از ساعت 9 صبح تا 9 شب پاسخگوی شما هستیم.

برگشت به بالا