سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است.

فرش ماشینی سرام کد 3014 کرم 1000 شانه تراکم 3600

فرش سرام
شناسه محصول: 3014-kerem-1000
فرش 1000 شانه سرام کد 3014 کرم

فرش ماشینی سرام کد 3014 کرم 1000 شانه تراکم 3600

فرش سرام
دسته بندی : فرش 1000 شانه
وضعیت : موجود

ویژگی های محصول

 • ضد لک و چروک
 • نرم و لطیف
 • ضد حساسیت و آلرژی
 • قابلیت شستشو
 • دارای مقاوت زیاد
 • بدون پرزدهی

جزئیات محصول :

 • جنس : 100 درصد اکریلیک
 • ضخامت : 8 میلیمتر
 • کیفیت بافت : درجه یک
متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

3,400,000 تومان

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

جزئیات محصول :

 • ✅ جنس : 100 درصد اکریلیک
 • ✅ ضخامت : 8 میلیمتر
 • ✅ کیفیت بافت : درجه یک

جزئیات محصول

 • برند تولید کننده : قالی سرام
 • فرش سرام
 • گارانتی 5 ساله کیفیت
 • ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا


متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

نام برند

قالی سرام

نوع محصول

فرش

شکل محصول

مستطیل

جنس نخ

اکریلیک هیت ست

شانه

1000 شانه

تراکم

تراکم 3600

رنگ زمینه

کرم

رنگ حاشیه فرش

سرمه ای

تعداد رنگ

12 رنگ

انتخاب سایز

راهنمای سایز

(1.5×2.25) متری

(2.5×3.5) 9 متری

(4×3) 12 متری

(3×2) 6 متری

جنس نخ پود

پنبه

ضخامت فرش

1±8

درجه کیفی

درجه 1

قابلیت شستشو

قابل شستشو

ضمانت

دارد

نقد و بررسی

فرش ماشینی سرام کد 3014 کرم 1000 شانه تراکم 3600

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

توضیحاتکلیدربارهفرش:

این فرش1000 شانه میباشدکهباالیافمرغوباکریلیکهیتسدهبافتهشدهاست(توضیحاتدربارهاکریلیکدرزیرآمدهاست),برایبافتوطراحیاین فرشماشینی ازبهترینترکیبرنگاستفادهشدهاستتابتوانیداینفرشزیباراباانواعدکوراسیونهاومنازلایرانیستکنید

این فرش درحالحاظردر6 اندازهمختلفاز12 متریتاکنارهیکدر2 درسایتتکفرشموجودمیباشدکهمیتواندانتخابرابرایشماآسانترکندتابتوانیدازاینفرشراانواعفضایهایمنزلاستفادهکنید

ازویژگیهایاینفرشمیتوانبه:قابلیتشستشو,نرمولطیف,کیفیتفوقالعادهبالایبافتفرش,استفادهازتکنولوژیجدیددربافتفرش,بدونپرزدهی,اندازههایمختلف,رنگبندیعالیومتناسبباانواعدکوراسیونهاو…اشارهکرد

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][vc_empty_space height=”20px”][vc_empty_space height=”20px”][vc_separator][vc_empty_space height=”20px”][vc_column_text]

الیاففرش : 

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”20px”][vc_column_text]

فرش ماشینی سرام کد 3014 کرم 1000 شانه تراکم 3600

 

الیافاستفادهشدهبرایبافتوتولیداینفرشالیافاکریلیکهیتستشدهمیباشد

اکریلیکالیافمصنوعیهستندکهازپلیمریبهنامپلیاکریلونیتریلبامیانگینمولکولیدرحدود۱۹۰۰مونومرواحدساختهشدهاست.درایالاتمتحدهبهپلیمریکهحداقل۸۵% انپلیمراکریلونیتریلباشداکریلیکگفتهمیشود. الیافاکریلیکسبک،گرموحالتیشبیهبهپشمدارند. همچنینزمانیکهاکریلیکبررویپایهاصلیوکوتاهدستگاهریسیدهشودمیتواندخاصیتیشبیهپنبهداشتهباشد. برخیازاکریلیکهابهصورترنگییارنگدانهتولیدمیشودوبرخیبهصورتاکرو(زرداهویییاکتانشستهنشده) درغیراینصورتبه”صورتطبیعی”یا”سفیدخام“یا“رنگنشده”تولیدمیشوند. اکریلیکبهخوبیرنگپذیراست،قابلیتشستوشوداردوبهطورکلیخاصیتضدحساسیتدارد. کاربردنهاییاندرجوراب،دستکش،روسری،ژاکت،پارچهتزئینیمنزلوسایبان(چادر) میباشد. قیمتاینالیافنسبتبهالیافطبیعیبسیارارزانمیباشد. اکریلیکنسبتبهبید،روغن،چربی،موادشیمیاییونورخوشیدمقاوماست. هرچندحالتاستاتیکوپرزداربودنانمیتواندمشکلپارچههایآنباشد.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]هیتستچیست‌؟‌
امروزهباپیشرفتدستگاههایبافندگینخهیتستجایگاهویژهایبینتولیدکنندگانفرشپیداکردهاست. اصولافرایندهیتستوبخاردهیبهمنظورافزایشکیفیتنخونهایتافرشماشینیمیباشد. بهتجربهثابتشدهاستکهاستفادهازنخهیتستدریکواحدفرشبافیبین7 تا10 درصدافزایشراندمانتولیدداشتهکهاینرقمبسیاربالاییدریکدورهمالیشرکتخواهدکرد. همانطورکهذکرشداینافزایشراندمانبهعلترفعبسیاریازعیوبنخدرمرحلههیتستینگاستواینیکیازدلایلاستقبالتولیدکنندگانفرشازنخهیتستاست. هتتستتقریبابرایماشینالاتباتکنولوژیبالایبافندگیفرشیکالزاماست. امروزهسرعتبافتدرحالافزایشاستوبهویژهدرتراکمهایبالایفرشنخهابایددارایمقاومتدربرابرپارهگیزیادیداشتهباشندتاپارهگیبیشازحدتولیدرامختلنکند.

 

ازمهمتریننخآکریلیکهیتستشدهمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:

1 . پفکیشدننخوبالکبیشترودرنتیجهکاهشمیزاننخمصرفیوپوششبهترفرش
2 . کاهشپرزنخ
3 . تثبیتحرارتیوتثبیتتاب
4 . زیردستنرمتر
5 . پارگیکمترنخدربافندگی
6 . تشخیصسرنخهادرفرشبافتهشده(دانهاناریشدنفرش)
7 . مقاوتبیشتردرمقابلحرارت
۸. قابلیتشستشویبدونتغییررنگ
۹. مقاوتبیشتردرمقابلجذبنشدنگردوخاکبهفرش

 

ازتفاوتهایفرشهایماشینیبافتهشدهبانخاکریلیکباسایرفرشهامیتوانبهمواردزیراشارهکرد:

1. فرشهایبافتهشدهباالیافاکریلیکنسبتبهسایرنخها نرمتر/ لطیفتروروشنتراست
2. نخخاباکریلیکهیتستدرحیندستکشیدناززیردستدانهدانهردشدهوداخلهمکلافنمیشود.
4. نخهایاکریلیکبدونبوبودهوبههیچعنوان بویپلاستیکوموادنفتینمیدهد.
5. مقاومتبالادربرابرپاخورشدنوبرگشتپذیریفوقالعاده
6. مقاومتبسیاربالادربرابرحرارتهایغیرمستقیمرادارد.
7. رنگهاشادزندهوشفافدارد.

 

بهلحاظدوام:فرشاکریلیکدارایعمرطولانی‌تروبادوام‌تراست.‏
بهلحاظآبرفتگی:فرشاکریلیکبهمقداربسیارناچیزدارایآبرفتگیاستولیفرش‌هاینامرغوبوکمرجبهمیزاننسبتاًزیادیکوتاهمی‌گردند.‏
بهلحاظثباتنوری،شستشووسایشی:فرشاکریلیکبهمراتبمقاومتروباثبات‌ترنسبتبهسایرفرشهامیباشند.‏
‏مقاومتدرمقابلحرارت:فرشاکریلیکازمقاومتبیشترینسبتبهسایرفرشهابرخورداراست.‏
جذبدرطبیعت:فرشاکریلیکجذبنمی‌شودولی‏سایرفرشهامرورپودرشدهودرفضاپراکندهودرطبیعتجذبمی‌گردد.‏
بهلحاظحفظظاهروزیباییفرش:فرشاکریلیکبهمرورزمانکمترتغییرشکلمی‌دهدوبهعکس،سایرفرشهابهمرورزمانبیشترتغییرشکلمی‌دهد.‏

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_empty_space height=”10px”][vc_separator][vc_empty_space height=”10px”][vc_empty_space height=”10px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_empty_space height=”30px”][vc_empty_space height=”20px”][vc_column_text]

فرش ماشینی سرام کد 3014 کرم 1000 شانه تراکم 3600

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_empty_space height=”20px”][vc_column_text]

ویژگیالیافاکریلیک:

1- بدونپرزوحساسیت
باتوجهبهاستفادهازالیاففیلامنت(بدونپرز) درچرخهتولید،فرشهایتولیدیهیچگونهپرزدهینخواهندداشت.
2- ثباترنگیبالا
باتوجهبهاستفادهازمواداولیهخاصوهمچنینرنگرزینخدردمای130 درجهسانتیگراد،فرشهایتولیدیدربرابرشستشو،سایشونور،ثباترنگیبالاییخواهندداشت.
3- لطافتونرمی
استفادهازفیلامنتهایظریفدرنخمصرفی،باعثشدهاستکهفرشهایتولیدیسطحیبسیارلطیفونرمداشتهباشند.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”10px”][vc_empty_space height=”10px”][vc_separator][vc_empty_space height=”10px”][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]

سیستمبافتوتکنولوژی

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_empty_space height=”25px”][vc_empty_space height=”30px”][vc_column_text]

سیستمبافتپشتفرش: 

جهتجلوگیریازحرکتولیزخوردناینفرشهاازرویسنگوکاشیدرپشتفرشازلاتکساستفادهشده,لاتکسبهدلیلخاصیتچسبندگیازحرکترویزمینجلوگیریمیکند

همچنینجهتجلوگیریازپرزدهیوجداشدنالیافاکریلیکدرکنارههایفرششنلدورتادورولبههایفرشماشینیبانخزیگزاگدوختهشدهوبههمیندلیلاینفرشهابههیچعنوانپسازاستفادهازکنارههادچارآسیبنمیشوندونخهاازفرشجدانمیشوند

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_empty_space height=”20px”][vc_column_text]

فرش ماشینی سرام کد 3014 کرم 1000 شانه تراکم 3600

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”10px”][vc_empty_space height=”10px”][vc_separator][vc_empty_space height=”10px”][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_empty_space height=”70px”][vc_column_text]

فرش ماشینی سرام کد 3014 کرم 1000 شانه تراکم 3600

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]فرشماشینییکمحصولسهبعدیاستکهازبافتسهدستهنخبه‌وجودمیآید:[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_tta_accordion style=”modern”shape=”square”c_align=”right”active_section=”1″no_fill=”true”][vc_tta_section title=”(carpet structure 1 –نخخاب”tab_id=”1495889148702-6a2b395b-e2af”][vc_column_text]نخخابهماننخیاستکهدرسطحفرشدیدهمی‌شود,جنسایننخدرفرش‌هایماشینیمعمولااکریلیکمی‌باشد. درفرش‌هایماشینیایننخ‌هاموازیبانختارقرارمی‌گیرد. اگرنخخابدررویفرشظاهرشودبهآنخابنقشهواگردرسطحفرشظاهرنشودخابمردهاطلاقمی‌شود. نختاریانخچله(FILLING WARP THREAD) استحکامفرشدرجهتطولراایجادمی‌نمایدوجنسآنمعمولاازمخلوطپنبهوپلی‌استراست. نخپود(PICK) موجباستحکامعرضیفرشونگه‌دارنده‌یریشه‌هایخابدرفرشاست.ایننخبههمراهنختاربافتبرزنتی(یاگلیم‌بافت) فرشراتشکیلمی‌دهند.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”(PILE THREAD) 2 –نختار”tab_id=”1495889148219-df783906-56a9″][vc_column_text]قسمتیثابتاستکهدردستگاههایبافندگیدرقلتکچلهقرارداردوبستهبهنوعقالیتغییرمیکندمنظورقالی6 متری،قالی9 متریوقالی12 متریرنگیاریشهیقالیدرمیانچلههاقراردارندیعنیمیاندوچلهبستهبهتعدادرنگهایقالیرنگوجودداردمثلادرفالی8 رنگمیاندوچله8 رنگوجوددارد.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”(FILLING WARP) 3 –نخپود(PICK)”tab_id=”1495889147912-31365ca5-48c5″][vc_column_text]پودنقشهمحکمکردنریشههارادرفرشداردهنگامیکهیکرچازقالیبافتهمیشودرپیروظیفهیبردنپودازمیانچلههارابهصورتعرضیداردیعنیپودراازمیانچلههاعبورمیدهدوشانهباقدرتبودرابهریشههایبافتهشدهمیچسباندوباعثمیشودتاریشههامحکمدرسرجایخودقراربگیرندپودهابیشتربهنامجوتشناختهمیشونددردستگاههایبروزهمپودوجودداردوهمجوت[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”10px”][vc_empty_space height=”10px”][vc_separator][vc_empty_space height=”10px”][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row]

ویژگی های محصول

 • ضد لک و چروک
 • نرم و لطیف
 • ضد حساسیت و آلرژی
 • قابلیت شستشو
 • دارای مقاوت زیاد
 • بدون پرزدهی

فرش ماشینی سرام کد 3014 کرم 1000 شانه تراکم 3600

شستشوونظافتاصولیفرشازاهمیتویژهایبرخورداراستوسببخواهدشدتافرشهاپسازشستشوکیفیتاولیهخودراازدستندهد.بااستفادهازروشهایزیرمیتوانیدفرشخریداریشدهرابهراحتیتمیزکنید

1 : غبارگیریمعمولیازفرش : 

درمرحلهاولازشستشویفرشهاسعیکنیدغبارگیریانجامدهید,درغبارگیریگردوخاکآنخارجمیشود . سپسباجاروبرقیآنرامیروبند. اینکارنبایدموجبگسیختگیتاروپودفرش شودوبهبافتآنلطمهبزند. کوبیدنفرشبرزمینازجملهکارهاینادرستیاستکهجهتتمیزکردنآنبهکارمیرود.

جاروبرقیخودرادرجهتمناسبخوابفرش­ قراردهید. استفادهازجاروبرقیه­اییکهبرسضربهزنندهبایکبرنامهمنظمومتعادلداشتهباشدمؤثرتراست. اینتضمینمی­کندکهشمامیتوانیدهمخاک­هایسطحیوهمخاک­هایلابلایخوابفرشرابگیرید. جاروبرقیراسهیاچهارباررویهرنقطهقراردهید.

2 : استفادهازشامپوفرش

1- قبلازاستفادهازشامپوفرشحتما رویآن راجاروکنید(غبارگیری) .

2- برایتهیهمادهاولیهجهتشستشویکلیترآبودوفنجانشامپوفرشرادرونظرفیریختهوخوبهمبزنید(هرباراینکارراتکرارکنید)

3-مادهاولیهکهدرمرحلهقبلساختهشده رابایکیااسفنجرویفرشبمالید.  اسفنجبررویفرشبایدبهآرامیکشیدهشود ؛(زیرافقطپرزفرششماکثیفشده) است.

نکته 1 : سعیکنیدبرایشستشویفرشها(کلیهفرشها) بههیچعنوانازآب خالیاستفادهنکید زیرا لوچوچسبندهشدهودیرترخشکمیشود،بدلیل اینکه رطوبتحاصلهآببهریشههایفرشرسیدهوریشههادرمحیطمرطوبمیپوسندواگرچندباراینکارراتکرارکنید،بهمرورزمانفرششماحتما“میپوسد.

نکته2 : کفشامپوفرشکثیفی رویپرزهایفرشرادرخودحلکردهوظرفنیمساعتدرمجاورتاکسیژنهواناپدیدمیشودکهدراینمدتنبایدرویفرشراهبروید.

4- سعیکنیدبرایشستشویفرشهاازقسمتبالایفرششروعبهکارکنیدتارویقسمتهاییکهکفشامپورامالیدهاید،راهنروید. 5-پسازنیمساعتکهشامپوفرشمالیدهشدهرویفرشخشکشدیکدستمالزبرویاتورپردهرارویفرشبمالید(اینعملرادرجهتخوابفرشانجامدهید) ،‌سپسبایکجارویزبریاجارویچوبیآنرابهسمتخوابفرشجاروبزنید.

جهتنگهداریهرچهبهترفرشخوددربرابرآسیبهابه نکاتزیررادقتکنید:
1 :سعیکنیدفرشهابرایمدتزمانطولانیدرزیرتابشنورمستقیمخورشیدنباشند
2 :برایشستشویفرشهاحتماازاصولگفتهشدهدردستورالعملبالااستفادهکنید
3 :سعیکنیدبرایشستشوفرشهازیادازقالیشوییاستفادهنکنید
[ywqa_questions]
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فرش ماشینی سرام کد 3014 کرم 1000 شانه تراکم 3600”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+

+

آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرداخت آنلاین یا در محل

در مجموعه تک فرش این امکان را برای شما فراهم کرده ایم تا بتوانید وجه سفارش خود را به 2 صورت « پرداخت آنلاین و کامل » و « پرداخت در محل » انجام دهید. در شیوه پرداخت در محل شما 20 درصد از مبلغ را به صورت بیعانه و مابقی مبلغ درب منزل و هنگام تحویل کالا به شما پرداخت خواهد شد (دلیل پرداخت بیعانه رزرو نهایی کالا برای مشتری خواهد بود)

پایین ترین قیمت

هدف ما در مجموعه تک فرش در درجه اول حمایت از مشتریان گرامی است,از این جهت همواره سعی کرده ایم با شناسایی برترین تولیدکننده های فرش ماشینی و عقد قرارداد همکاری با آن ها ها به عنوان تامین کننده این امکان را برای مجموعه تک فرش فراهم کنیم تا توانایی عرضه محصولات با رقابتی‌ترین قیمت بازار را داشته باشیم.مجموعه تک فرش در کنار پایین ترین قیمت,بالاترین کیفیت تولید را نیز گارانتی میکند. در صورت داشتن هرگونه سوالی ما مشتاقانه آماده پاسخگویی به شما خواهیم بود.

خدمات پس از فروش و پشتیبانی

شبکه توزیع حرفه‌ای و اختصاصی، همکاری با تامین‌کنندگان باکیفیت و نام آشنا و گردهم‌آوردن تیم حرفه‌ای و با‌سابقه، امکان پشتیبانی پاسخگو و ارائه خدمات پس از فروش باکیفیت را برای تک فرش فراهم کرده‌ است. امیدواریم روز به روز بتوانیم در این مسیر پیشرفت کرده و به کیفیت خدمات ارائه شده به شما بیفزاییم.

ارسال رایگان

حمل رایگان سفارش های بالای 150 هزار تومان در سرتاسر ایران
این محصول طی 7 روز پس از ثبت سفارش به شما تحویل می شود

سوالی دارید؟

اگه سوالی دارید روی پشتیبانی تک فرش حساب کنید

03155469722

اگر در مورد کیفیت محصولات، انتخاب محصول، نحوه خرید و پیگیری وضعیت سفارش سوالی دارید، از ساعت 9 صبح تا 9 شب پاسخگوی شما هستیم.

برگشت به بالا