سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است.

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کلاسیک طرح 100217

تک فرش
شناسه محصول: 700-COLARIS-100217
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کلاسیک طرح 100217

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کلاسیک طرح 100217

تک فرش
وضعیت : موجود

ویژگی های محصول

 • ضد لک و چروک
 • لطیف و نرم
 • ضد حساسیت و آلرژی
 • قابلیت شستشو
 • دارای مقاوت زیاد
 • بافته شده توسط دستگاه کلاریس
 • دارای کیفیت بافت بسیار بالا
 • بدون پرز

جزئیات محصول :

 • جنس : پلی اوژن
 • ضخامت : 8 میلیمتر
 • کیفیت بافت : درجه یک
متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

2,900,000 تومان

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

جزئیات محصول :

 • ✅ جنس : پلی اوژن
 • ✅ ضخامت : 8 میلیمتر
 • ✅ کیفیت بافت : درجه یک

جزئیات محصول

 • طراحی زیبا و کاربر پسند
 • تک فرش
 • گارانتی 2 ساله کیفیت
 • ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا


متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

شکل محصول

مستطیل

طرح محصول

نقشه اصفهان

جنس نخ

پلی اوژن

شانه

700 شانه

تراکم

تراکم 3300

رنگ زمینه

گردویی

انتخاب سایز

راهنمای سایز

(1.5×2.25) متری

(2.5×3.5) 9 متری

(4×3) 12 متری

(3×2) 6 متری

تعداد رنگ

8 رنگ

ضخامت فرش

8 میلیمتر

درجه کیفی

درجه یک

قابلیت شستشو

قابل شستشو

ضمانت

دارد

نقد و بررسی

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کلاسیک طرح 100217

طراحیودیزان

طراحیزیباومنحصربهفردوموجوددررنگگردویی

شانه,تراکم

اینفرش700 شانهباتراکم3300 است

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کلاسیک طرح 100217

تکنولوژیبافت

استفادهازبروزتریندستگاههایقالیبافیموجوددرایران

الیافوضخامتفرش

الیافاستفادهشدهبرایبافتوتولیداینفرش,الیافپلیاوژناستوضخامتتقریبیفرش8 میلیمتراست

توضیحاتمحصول

فرشکلاریسکلکسیونکلاسیکباکد100217،یکیازخاص‌ترینوشیک‌ترینتولیداتتک‌فرشبودهوبااستقبالبالایمشتریاننیزمواجهشدهاست. اینفرشزیبای700 شانه،مستطیلشکلاستودررنگگردوییتولیدمی‌شود. فرشکلاسیکباتراکم3300 وضخامت8 میلی‌متر،یکانتخابمناسببرایکسانیاستکهعلاوهبرزیبایی،بهکاراییبالایفرشنیزاهمیتمی‌دهند. اینمحصولزیبا،کیفیتخودرامدیونالیافپلی‌اوژنوهمچنیندستگاه‌هایمدرنیاستکهدرپروسهتولیدفرشمورداستفادهقرارگرفته‌اند. فرشکلاریسکلکسیونکلاسیکمحصولیاستهمه‌پسندکهمورداستقبالپیروجوانقرارگرفتهوازجوان20 سالهتامیانسال50 سالهرامجذوبخودمی‌کند. وزنوقیمتاینفرشزیباوکاربردیباتوجهبهسایزآنمتغیراست.

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کلاسیک طرح 100217

توضیحاتمحصول

فرشکلاریسکلکسیونکلاسیکباکد100217،یکیازخاص‌ترینوشیک‌ترینتولیداتتک‌فرشبودهوبااستقبالبالایمشتریاننیزمواجهشدهاست. اینفرشزیبای700 شانه،مستطیلشکلاستودررنگ گردوییتولیدمی‌شود.فرشفانتزیومدرنباتراکم3300 وضخامت8 میلی‌متر،یکانتخابمناسببرایکسانیاستکهعلاوهبرزیبایی،بهکاراییبالایفرشنیزاهمیتمی‌دهند. اینمحصولزیبا،کیفیتخودرامدیونالیافپلی‌اوژنوهمچنیندستگاه‌هایمدرنیاستکهدرپروسهتولیدفرشمورداستفادهقرارگرفته‌اند. فرشکلاریسکلکسیونکلاسیکمحصولیاستهمه‌پسندکهمورداستقبالپیروجوانقرارگرفتهوازجوان20 سالهتامیانسال50 سالهرامجذوبخودمی‌کند. وزنوقیمتاینفرشزیباوکاربردیباتوجهبهسایزآنمتغیراست.

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کلاسیک طرح 100217

ویژگیهایمهمفرش

عدمپرزدهی

نرمولطیف

قابلشستشو

کیفیتبافتبالا

ضدحساسیتوآلرژی

بافتتوسطتکنولوژیروز

ویژگیهایمهمفرش

عدمپرزدهی

نرمولطیف

قابلشستشو

کیفیتبافتبالا

ضدحساسیتوآلرژی

بافتتوسطتکنولوژیروز

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کلاسیک طرح 100217

مزایاوویژگی‌هایاختصاصی

استفادهازنخپلی‌اوژندربافتفرشفانتزیکلکسیونمدرن100217 باعثنرمیولطافتفوق‌العادهبالایاینمحصولشدهوآنرابهیکیازبهترینمحصولاتتک‌فرشتبدیلکردهاست. فرشکلاسیک100217 ازکیفیتبافتبسیاربالاییبرخورداربودهودرعینحالکهازاستحکامبسیاربالاییبرخورداراست،بههیچعنوانپرزدهیندارد. مقاومتدربرابرانواعموادشیمیاییوشست‌و‌شویراحتباشوینده‌هایمختلف،ازجملهویژگی‌هاییاستکهسبببرتریاینفرشنسبتبهمحصولاتمشابهخودشدهاست. فرشکلاسیککد100217 سریعخشکشدهودرمقابلکپک‌زدگیازمقاومتقابلملاحظه‌ایبرخورداراست. اگربهدنبالفرشیهستیدکهدرعینزیبایی،دربرابرسایشوکشیدگینیزازدوامبالاییبرخوردارباشد،فرشکلاریسکلکسیونکلاسیککد100217 بهترینانتخاببرایشمامحسوبمی‌گردد. ازدیگرمزایایاختصاصیاینمحصولمی‌توانبهسایزمتغیرآناشارهکرد؛اینفرشبنابهسفارشوسلیقهشماتولیدشدهوهیچ‌گونهمحدودیتسایزیندارد.

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کلاسیک طرح 100217

مزایاوویژگی‌هایاختصاصی

استفادهازنخپلی‌اوژندربافتفرشکلاریسکلکسیونکلاسیککد100217 باعثنرمیولطافتفوق‌العادهبالایاینمحصولشدهوآنرابهیکیازبهترینمحصولاتتک‌فرشتبدیلکردهاست. فرشکلاریسکلاکسیونکلاسیک100217 ازکیفیتبافتبسیاربالاییبرخورداربودهودرعینحالکهازاستحکامبسیاربالاییبرخورداراست،بههیچعنوانپرزدهیندارد. مقاومتدربرابرانواعموادشیمیاییوشست‌و‌شویراحتباشوینده‌هایمختلف،ازجملهویژگی‌هاییاستکهسبببرتریاینفرشنسبتبهمحصولاتمشابهخودشدهاست. فرشکلاسیککد100217 سریعخشکشدهودرمقابلکپک‌زدگیازمقاومتقابلملاحظه‌ایبرخورداراست. اگربهدنبالفرشیهستیدکهدرعینزیبایی،دربرابرسایشوکشیدگینیزازدوامبالاییبرخوردارباشد،فرشکلاریسکلاکسیونکلاسیککد100217 بهترینانتخاببرایشمامحسوبمی‌گردد. ازدیگرمزایایاختصاصیاینمحصولمی‌توانبهسایزمتغیرآناشارهکرد؛اینفرشبنابهسفارشوسلیقهشماتولیدشدهوهیچ‌گونهمحدودیتسایزیندارد.

شرایطنگه‌داری

نگه‌داریدرستواصولیازفرشکلاسیکضمنافزایشعمراینمحصول،سببمی‌شودکهاینفرشتاسال‌هامانندروزاولخوددرخشیدهوزیباییمنزلشماراچندینبرابرکند. یکیازنکاتیکهدرموردنگه‌داریاصولیازفرشکلاسیکبایدبهآنتوجهداشتهباشید،جلوگیریازتابشطولانیمدتنورمستقیمآفتاببهاینمحصولاست. عدماستفادهمکررازقالیشوییبرایشستنفرش‌وشستشویاصولیدرمنزل،ازدیگرکارهاییاستطولعمراینمحصولراتضمینکردهوافزایشمی‌دهد. 

برایشستشویفرشکلاسیکابتداگردوغباررویفرشرابااستفادهازجاروبرقیخارجکرده،سپسبااستفادهازشامپوفرشواسفنج،شروعبهشستنفرشخودنمایید. بعدازخشکشدنفرش،یکتورزبررادرجهتخوابفرشکشیدهوشستشویفرشرابهپایانبرسانید.

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کلاسیک طرح 100217

شرایطنگه‌داری

نگه‌داریدرستواصولیازفرشکلاریسکلکسیونکلاسیکضمنافزایشعمراینمحصول،سببمی‌شودکهاینفرشتاسال‌هامانندروزاولخوددرخشیدهوزیباییمنزلشماراچندینبرابرکند. یکیازنکاتیکهدرموردنگه‌داریاصولیازفرشکلاسیکبایدبهآنتوجهداشتهباشید،جلوگیریازتابشطولانیمدتنورمستقیمآفتاببهاینمحصولاست. عدماستفادهمکررازقالیشوییبرایشستنفرش‌وشستشویاصولیدرمنزل،ازدیگرکارهاییاستطولعمراینمحصولراتضمینکردهوافزایشمی‌دهد. 

برایشستشویفرشکلاسیکابتداگردوغباررویفرشرابااستفادهازجاروبرقیخارجکرده،سپسبااستفادهازشامپوفرشواسفنج،شروعبهشستنفرشخودنمایید. بعدازخشکشدنفرش،یکتورزبررادرجهتخوابفرشکشیدهوشستشویفرشرابهپایانبرسانید.

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کلاسیک طرح 100217

جنسنخوالیاف

الیافاستفادهشدهبرایبافتوتولیداینفرش,الیافپلیاوژنمیباشد,الیافپلیاوژنجزبهترینومعروفتریننوعازانواعنخهایموجوددرصنعتفرشماشینیدرکشورایرانمیباشد 

اینفرشازویژگیهایخوبومهمیبرخورداراستکهمیتوانبهموارد:قابلیتشستشو,نرمیولطافت,عدمپرزدهیوثباتنوریبالا,کیفیتفوقالعادهبالاو…اشارهکرد

درمیانویژگیهایگفتهشدهقابلیتشستشوبودناینالیافبسیارمهماستبهایندلیلکهاگرفرشیاینقابلیتوویژگیرانداشتهباشدبعدازشستشودچارآبرفت,رنگپریدگی,شلشدن وزردشدنریشههاوسطحفرشخواهدشد

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کلاسیک طرح 100217

جنسنخوالیاف

الیافاستفادهشدهبرایبافتوتولیداینفرش,الیافپلیاوژنمیباشد,الیافپلیاوژنجزبهترینومعروفتریننوعازانواعنخهایموجوددرصنعتفرشماشینیدرکشورایرانمیباشد 

اینفرشازویژگیهایخوبومهمیبرخورداراستکهمیتوانبهموارد:قابلیتشستشو,نرمیولطافت,عدمپرزدهیوثباتنوریبالا,کیفیتفوقالعادهبالاو…اشارهکرد

درمیانویژگیهایگفتهشدهقابلیتشستشوبودناینالیافبسیارمهماستبهایندلیلکهاگرفرشیاینقابلیتوویژگیرانداشتهباشدبعدازشستشودچارآبرفت,رنگپریدگی,شلشدن وزردشدنریشههاوسطحفرشخواهدشد

ویژگی های محصول

 • ضد لک و چروک
 • لطیف و نرم
 • ضد حساسیت و آلرژی
 • قابلیت شستشو
 • دارای مقاوت زیاد
 • بافته شده توسط دستگاه کلاریس
 • دارای کیفیت بافت بسیار بالا
 • بدون پرز

شستشوونظافتاصولیفرشازاهمیتویژهایبرخورداراستوسببخواهدشدتافرشهاپسازشستشوکیفیتاولیهخودراازدستندهد

بااستفادهازروشهایزیرمیتوانیدفرشخریداریشدهرابهراحتیتمیزکنید

1 : غبارگیریمعمولیازفرش:درمرحلهاولازشستشویفرشهاسعیکنیدغبارگیریانجامدهید,درغبارگیریگردوخاکآنخارجمیشود . سپسباجاروبرقیآنرامیروبند. اینکارنبایدموجبگسیختگیتاروپودفرش شودوبهبافتآنلطمهبزند. کوبیدنفرشبرزمینازجملهکارهاینادرستیاستکهجهتتمیزکردنآنبهکارمیرود.

نکاتآموزشی:

جاروبرقیخودرادرجهتمناسبخوابفرش­ قراردهید. استفادهازجاروبرقیه­اییکهبرسضربهزنندهبایکبرنامهمنظمومتعادلداشتهباشدمؤثرتراست. اینتضمینمی­کندکهشمامیتوانیدهمخاک­هایسطحیوهمخاک­هایلابلایخوابفرشرابگیرید. جاروبرقیراسهیاچهارباررویهرنقطهقراردهید.

2 : استفادهازشامپوفرش

1- قبلازاستفادهازشامپوفرشحتما رویآن راجاروکنید(غبارگیری) .

2- برایتهیهمادهاولیهجهتشستشویکلیترآبودوفنجانشامپوفرشرادرونظرفیریختهوخوبهمبزنید(هرباراینکارراتکرارکنید)

3-مادهاولیهکهدرمرحلهقبلساختهشده رابایکیااسفنجرویفرشبمالید.  اسفنجبررویفرشبایدبهآرامیکشیدهشود ؛(زیرافقطپرزفرششماکثیفشده) است.

نکته 1 : سعیکنیدبرایشستشویفرشها(کلیهفرشها) بههیچعنوانازآب خالیاستفادهنکید زیرا لوچوچسبندهشدهودیرترخشکمیشود،بدلیل اینکه رطوبتحاصلهآببهریشههایفرشرسیدهوریشههادرمحیطمرطوبمیپوسندواگرچندباراینکارراتکرارکنید،بهمرورزمانفرششماحتما“میپوسد. نکته2 :کفشامپوفرشکثیفی رویپرزهایفرشرادرخودحلکردهوظرفنیمساعتدرمجاورتاکسیژنهواناپدیدمیشودکهدراینمدتنبایدرویفرشراهبروید.

4- سعیکنیدبرایشستشویفرشهاازقسمتبالایفرششروعبهکارکنیدتارویقسمتهاییکهکفشامپورامالیدهاید،راهنروید. 5-پسازنیمساعتکهشامپوفرشمالیدهشدهرویفرشخشکشدیکدستمالزبرویاتورپردهرارویفرشبمالید(اینعملرادرجهتخوابفرشانجامدهید) ،‌سپسبایکجارویزبریاجارویچوبیآنرابهسمتخوابفرشجاروبزنید.

جهتنگهداریهرچهبهترفرشخوددربرابرآسیبهابه نکاتزیررادقتکنید:
1 :سعیکنیدفرشهابرایمدتزمانطولانیدرزیرتابشنورمستقیمخورشیدنباشند
2 :برایشستشویفرشهاحتماازاصولگفتهشدهدردستورالعملبالااستفادهکنید
3 :سعیکنیدبرایشستشوفرشهازیادازقالیشوییاستفادهنکنید
[ywqa_questions]
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کلاسیک طرح 100217”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+

+

آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرداخت آنلاین یا در محل

در مجموعه تک فرش این امکان را برای شما فراهم کرده ایم تا بتوانید وجه سفارش خود را به 2 صورت « پرداخت آنلاین و کامل » و « پرداخت در محل » انجام دهید. در شیوه پرداخت در محل شما 20 درصد از مبلغ را به صورت بیعانه و مابقی مبلغ درب منزل و هنگام تحویل کالا به شما پرداخت خواهد شد (دلیل پرداخت بیعانه رزرو نهایی کالا برای مشتری خواهد بود)

پایین ترین قیمت

هدف ما در مجموعه تک فرش در درجه اول حمایت از مشتریان گرامی است,از این جهت همواره سعی کرده ایم با شناسایی برترین تولیدکننده های فرش ماشینی و عقد قرارداد همکاری با آن ها ها به عنوان تامین کننده این امکان را برای مجموعه تک فرش فراهم کنیم تا توانایی عرضه محصولات با رقابتی‌ترین قیمت بازار را داشته باشیم.مجموعه تک فرش در کنار پایین ترین قیمت,بالاترین کیفیت تولید را نیز گارانتی میکند. در صورت داشتن هرگونه سوالی ما مشتاقانه آماده پاسخگویی به شما خواهیم بود.

خدمات پس از فروش و پشتیبانی

شبکه توزیع حرفه‌ای و اختصاصی، همکاری با تامین‌کنندگان باکیفیت و نام آشنا و گردهم‌آوردن تیم حرفه‌ای و با‌سابقه، امکان پشتیبانی پاسخگو و ارائه خدمات پس از فروش باکیفیت را برای تک فرش فراهم کرده‌ است. امیدواریم روز به روز بتوانیم در این مسیر پیشرفت کرده و به کیفیت خدمات ارائه شده به شما بیفزاییم.

ارسال رایگان

حمل رایگان سفارش های بالای 150 هزار تومان در سرتاسر ایران
این محصول طی 7 روز پس از ثبت سفارش به شما تحویل می شود

سوالی دارید؟

اگه سوالی دارید روی پشتیبانی تک فرش حساب کنید

03155469722

اگر در مورد کیفیت محصولات، انتخاب محصول، نحوه خرید و پیگیری وضعیت سفارش سوالی دارید، از ساعت 9 صبح تا 9 شب پاسخگوی شما هستیم.

برگشت به بالا