سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است.

فرش فانتزی فریز ( 3 بعدی ) کد 179 , 4 متری

فرش خوب کاشان
فرش فانتزی فریز ( 3 بعدی ) کد 179 , 4 متری
فرش فانتزی فریز ( 3 بعدی ) کد 179 , 4 متری
فرش فانتزی فریز کد 179
فرش فانتزی فریز کد 179
فرش فانتزی فریز کد 179
فرش فانتزی فریز کد 179
فرش فانتزی فریز کد 179
فرش فانتزی فریز کد 179

فرش فانتزی فریز ( 3 بعدی ) کد 179 , 4 متری

فرش خوب کاشان
وضعیت : موجود

ویژگی های محصول

 • ضد لک و چروک
 • نرم و لطیف
 • ضد حساسیت و آلرژی
 • قابلیت شستشو
 • دارای مقاوت زیاد
 • بدون پرزدهی

جزئیات محصول :

 • جنس : بی سی اف
 • ضخامت : 10 میلیمتر
 • کیفیت بافت : درجه یک
متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب آشپزخانه
 • متناسب اداره و محل کار

560,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب آشپزخانه
 • متناسب اداره و محل کار

جزئیات محصول :

 • ✅ جنس : بی سی اف
 • ✅ ضخامت : 10 میلیمتر
 • ✅ کیفیت بافت : درجه یک

جزئیات محصول

 • برند تولید کننده : فرش خوب
 • فرش خوب کاشان
 • گارانتی 2 ساله کیفیت
 • ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا


متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب آشپزخانه
 • متناسب اداره و محل کار

نوع محصول

3 بعدی

فریز

برند تولید کننده

فرش خوب

کاربرد فرش

کفپوش اتاق,اتاق کودک و اتاق خواب

شکل محصول

مستطیل

جنس نخ

بی سی اف

شانه

500 شانه

تراکم

تراکم 1000

ضخامت فرش

+-10میلیمتر

انتخاب سایز

راهنمای سایز

(1.5×2.25) متری

تعداد رنگ

8 رنگ

درجه کیفی

درجه یک

قابلیت شستشو

قابل شستشو

ضمانت

دارد

نقد و بررسی

فرش فانتزی فریز (3 بعدی) کد 179,4 متری

طراحیودیزان

طراحیزیباومنحصربهفرد

شانه,تراکم

اینفرش500 شانهباتراکم1000 است

فرش فانتزی فریز ( 3 بعدی ) کد 179 , 4 متری

تکنولوژیبافت

استفادهازبروزتریندستگاههایقالیبافیموجوددرایران

الیافوضخامتفرش

الیافاستفادهشدهبرایبافتوتولیداینفرش,الیافبیسیافاستوضخامتتقریبیفرش10 میلیمتراست

توضیحاتمحصول

فرشفانتزیفریزباکد179،یکیازخاص‌ترینوشیک‌ترینتولیداتتک‌فرشبودهوبااستقبالبالایمشتریاننیزمواجهشدهاست. اینفرشزیبای500 شانه،مستطیلشکلاستودررنگ«چندرنگ»تولیدمی‌شود. فرشفانتزیفریزباتراکم1000 وضخامت8 میلی‌متر،یکانتخابمناسببرایکسانیاستکهعلاوهبرزیبایی،بهکاراییبالایفرشنیزاهمیتمی‌دهند. اینمحصولزیبا،کیفیتخودرامدیونالیافبیسیافوهمچنیندستگاه‌هایمدرنیاستکهدرپروسهتولیدفرشمورداستفادهقرارگرفته‌اند. فرشکلاریسکلکسیونمدرنمحصولیاستهمه‌پسندکهمورداستقبالپیروجوانقرارگرفتهوازجوان20 سالهتامیانسال50 سالهرامجذوبخودمی‌کند.

فرش فانتزی فریز ( 3 بعدی ) کد 179 , 4 متری

توضیحاتمحصول

فرشفانتزیفریزباکد179،یکیازخاص‌ترینوشیک‌ترینتولیداتتک‌فرشبودهوبااستقبالبالایمشتریاننیزمواجهشدهاست. اینفرشزیبای500 شانه،مستطیلشکلاستودررنگ«چندرنگ»تولیدمی‌شود.فرشفانتزیفریزباتراکم1000 وضخامت8 میلی‌متر،یکانتخابمناسببرایکسانیاستکهعلاوهبرزیبایی،بهکاراییبالایفرشنیزاهمیتمی‌دهند. اینمحصولزیبا،کیفیتخودرامدیونالیافبیسیافوهمچنیندستگاه‌هایمدرنیاستکهدرپروسهتولیدفرشمورداستفادهقرارگرفته‌اند. فرشفانتزیفریزمحصولیاستهمه‌پسندکهمورداستقبالپیروجوانقرارگرفتهوازجوان20 سالهتامیانسال50 سالهرامجذوبخودمی‌کند. 

فرش فانتزی فریز ( 3 بعدی ) کد 179 , 4 متری

ویژگیهایمهمفرش

عدمپرزدهی

نرمولطیف

قابلشستشو

کیفیتبافتبالا

ضدحساسیتوآلرژی

بافتتوسطتکنولوژیروز

ویژگیهایمهمفرش

عدمپرزدهی

نرمولطیف

قابلشستشو

کیفیتبافتبالا

ضدحساسیتوآلرژی

بافتتوسطتکنولوژیروز

فرش فانتزی فریز ( 3 بعدی ) کد 179 , 4 متری

مزایاوویژگی‌هایاختصاصی

استفادهازنخبیسیافدربافتفرشفانتزیفریزکد179 باعثنرمیولطافتفوق‌العادهبالایاینمحصولشدهوآنرابهیکیازبهترینمحصولاتتک‌فرشتبدیلکردهاست. فرشفانتزیفریزکد179 ازکیفیتبافتبسیاربالاییبرخورداربودهودرعینحالکهازاستحکامبسیاربالاییبرخورداراست،بههیچعنوانپرزدهیندارد. مقاومتدربرابرانواعموادشیمیاییوشست‌و‌شویراحتباشوینده‌هایمختلف،ازجملهویژگی‌هاییاستکهسبببرتریاینفرشنسبتبهمحصولاتمشابهخودشدهاست. فرشفانتزیفریزکد179 سریعخشکشدهودرمقابلکپک‌زدگیازمقاومتقابلملاحظه‌ایبرخورداراست. اگربهدنبالفرشیهستیدکهدرعینزیبایی،دربرابرسایشوکشیدگینیزازدوامبالاییبرخوردارباشد،فرشفانتزیفریزکد179 بهترینانتخاببرایشمامحسوبمی‌گردد. 

فرش فانتزی فریز ( 3 بعدی ) کد 179 , 4 متری

مزایاوویژگی‌هایاختصاصی

استفادهازنخبیسیافدربافتفرشفانتزیفریزکد179 باعثنرمیولطافتفوق‌العادهبالایاینمحصولشدهوآنرابهیکیازبهترینمحصولاتتک‌فرشتبدیلکردهاست. فرشفانتزیفریزکد179 ازکیفیتبافتبسیاربالاییبرخورداربودهودرعینحالکهازاستحکامبسیاربالاییبرخورداراست،بههیچعنوانپرزدهیندارد. مقاومتدربرابرانواعموادشیمیاییوشست‌و‌شویراحتباشوینده‌هایمختلف،ازجملهویژگی‌هاییاستکهسبببرتریاینفرشنسبتبهمحصولاتمشابهخودشدهاست. فرشفانتزیفریزکد179 سریعخشکشدهودرمقابلکپک‌زدگیازمقاومتقابلملاحظه‌ایبرخورداراست. اگربهدنبالفرشیهستیدکهدرعینزیبایی،دربرابرسایشوکشیدگینیزازدوامبالاییبرخوردارباشد،فرشفانتزیفریزکد179 بهترینانتخاببرایشمامحسوبمی‌گردد. 

شرایطنگه‌داری

نگه‌داریدرستواصولیازفرشفانتزیفریزضمنافزایشعمراینمحصول،سببمی‌شودکهاینفرشتاسال‌هامانندروزاولخوددرخشیدهوزیباییمنزلشماراچندینبرابرکند. یکیازنکاتیکهدرموردنگه‌داریاصولیازفرشفانتزیفریزبایدبهآنتوجهداشتهباشید،جلوگیریازتابشطولانیمدتنورمستقیمآفتاببهاینمحصولاست. عدماستفادهمکررازقالیشوییبرایشستنفرش‌وشستشویاصولیدرمنزل،ازدیگرکارهاییاستطولعمراینمحصولراتضمینکردهوافزایشمی‌دهد. 

برایشستشویفرشفانتزیفریزابتداگردوغباررویفرشرابااستفادهازجاروبرقیخارجکرده،سپسبااستفادهازشامپوفرشواسفنج،شروعبهشستنفرشخودنمایید. بعدازخشکشدنفرش،یکتورزبررادرجهتخوابفرشکشیدهوشستشویفرشرابهپایانبرسانید.

فرش فانتزی فریز ( 3 بعدی ) کد 179 , 4 متری

شرایطنگه‌داری

نگه‌داریدرستواصولیازفرشفانتزیفریزضمنافزایشعمراینمحصول،سببمی‌شودکهاینفرشتاسال‌هامانندروزاولخوددرخشیدهوزیباییمنزلشماراچندینبرابرکند. یکیازنکاتیکهدرموردنگه‌داریاصولیازفرشفانتزیفریزبایدبهآنتوجهداشتهباشید،جلوگیریازتابشطولانیمدتنورمستقیمآفتاببهاینمحصولاست. عدماستفادهمکررازقالیشوییبرایشستنفرش‌وشستشویاصولیدرمنزل،ازدیگرکارهاییاستطولعمراینمحصولراتضمینکردهوافزایشمی‌دهد. 

برایشستشویفرشفانتزیفریزابتداگردوغباررویفرشرابااستفادهازجاروبرقیخارجکرده،سپسبااستفادهازشامپوفرشواسفنج،شروعبهشستنفرشخودنمایید. بعدازخشکشدنفرش،یکتورزبررادرجهتخوابفرشکشیدهوشستشویفرشرابهپایانبرسانید.

فرش فانتزی فریز ( 3 بعدی ) کد 179 , 4 متری

جنسنخوالیاف

الیافاستفادهشدهبرایبافتوتولیداینفرش,الیافبیسیافمیباشد,الیافبیسیافجزبهترینومعروفتریننوعازانواعنخهایموجوددرصنعتفرشماشینیدرکشورایرانمیباشد 

اینفرشازویژگیهایخوبومهمیبرخورداراستکهمیتوانبهموارد:قابلیتشستشو,نرمیولطافت,عدمپرزدهیوثباتنوریبالا,کیفیتفوقالعادهبالاو…اشارهکرد

درمیانویژگیهایگفتهشدهقابلیتشستشوبودناینالیافبسیارمهماستبهایندلیلکهاگرفرشیاینقابلیتوویژگیرانداشتهباشدبعدازشستشودچارآبرفت,رنگپریدگی,شلشدن وزردشدنریشههاوسطحفرشخواهدشد

فرش فانتزی فریز ( 3 بعدی ) کد 179 , 4 متری

جنسنخوالیاف

الیافاستفادهشدهبرایبافتوتولیداینفرش,الیافبیسیافمیباشد,الیافبیسیافجزبهترینومعروفتریننوعازانواعنخهایموجوددرصنعتفرشماشینیدرکشورایرانمیباشد 

اینفرشازویژگیهایخوبومهمیبرخورداراستکهمیتوانبهموارد:قابلیتشستشو,نرمیولطافت,عدمپرزدهیوثباتنوریبالا,کیفیتفوقالعادهبالاو…اشارهکرد

درمیانویژگیهایگفتهشدهقابلیتشستشوبودناینالیافبسیارمهماستبهایندلیلکهاگرفرشیاینقابلیتوویژگیرانداشتهباشدبعدازشستشودچارآبرفت,رنگپریدگی,شلشدن وزردشدنریشههاوسطحفرشخواهدشد

ویژگی های محصول

 • ضد لک و چروک
 • نرم و لطیف
 • ضد حساسیت و آلرژی
 • قابلیت شستشو
 • دارای مقاوت زیاد
 • بدون پرزدهی

یکیازنکاتمهمدرموردفرشهایفانتزیمدرن نحوهشستشووتمیزیونگهداریازفرشمیباشد

شستشوونظافتاصولیفرشازاهمیتویژهایبرخورداراستوسببخواهدشدتافرشهاپسازشستشوکیفیتاولیهخودراازدستندهد

بااستفادهازروشهایزیرمیتوانیدفرشخریداریشدهرابهراحتیتمیزکنید

1 : غبارگیریمعمولیازفرش:درمرحلهاولازشستشویفرشهاسعیکنیدغبارگیریانجامدهید,درغبارگیریگردوخاکآنخارجمیشود . سپسباجاروبرقیآنرامیروبند. اینکارنبایدموجبگسیختگیتاروپودفرش شودوبهبافتآنلطمهبزند. کوبیدنفرشبرزمینازجملهکارهاینادرستیاستکهجهتتمیزکردنآنبهکارمیرود.

نکاتآموزشی:

جاروبرقیخودرادرجهتمناسبخوابفرش­فانتزی  قراردهید. استفادهازجاروبرقیه­اییکهبرسضربهزنندهبایکبرنامهمنظمومتعادلداشتهباشدمؤثرتراست. اینتضمینمی­کندکهشمامیتوانیدهمخاک­هایسطحیوهمخاک­هایلابلایخوابفرشرابگیرید. جاروبرقیراسهیاچهارباررویهرنقطهقراردهید.

2 : استفادهازشامپوفرش

1- قبلازاستفادهازشامپوفرشحتما رویآن راجاروکنید(غبارگیری) .

2- برایتهیهمادهاولیهجهتشستشویکلیترآبودوفنجانشامپوفرشرادرونظرفیریختهوخوبهمبزنید(هرباراینکارراتکرارکنید)

3-مادهاولیهکهدرمرحلهقبلساختهشده رابایکیااسفنجرویفرشبمالید.  اسفنجبررویفرشبایدبهآرامیکشیدهشود ؛(زیرافقطپرزفرششماکثیفشده) است.

نکته 1 : سعیکنیدبرایشستشویفرشها(کلیهفرشها) بههیچعنوانازآب خالیاستفادهنکید زیرا لوچوچسبندهشدهودیرترخشکمیشود،بدلیل اینکه رطوبتحاصلهآببهریشههایفرشرسیدهوریشههادرمحیطمرطوبمیپوسندواگرچندباراینکارراتکرارکنید،بهمرورزمانفرششماحتما“میپوسد.
نکته2 :کفشامپوفرشکثیفی رویپرزهایفرشرادرخودحلکردهوظرفنیمساعتدرمجاورتاکسیژنهواناپدیدمیشودکهدراینمدتنبایدرویفرشراهبروید.

4- سعیکنیدبرایشستشویفرشهاازقسمتبالایفرششروعبهکارکنیدتارویقسمتهاییکهکفشامپورامالیدهاید،راهنروید.
5-پسازنیمساعتکهشامپوفرشمالیدهشدهرویفرشخشکشدیکدستمالزبرویاتورپردهرارویفرشبمالید(اینعملرادرجهتخوابفرشانجامدهید) ،‌سپسبایکجارویزبریاجارویچوبیآنرابهسمتخوابفرشجاروبزنید.

جهتنگهداریهرچهبهترفرشخوددربرابرآسیبهابه نکاتزیررادقتکنید:
1 :سعیکنیدفرشهابرایمدتزمانطولانیدرزیرتابشنورمستقیمخورشیدنباشند

2 :برایشستشویفرشهاحتماازاصولگفتهشدهدردستورالعملبا%D

[ywqa_questions]

پرداخت آنلاین یا در محل

در مجموعه تک فرش این امکان را برای شما فراهم کرده ایم تا بتوانید وجه سفارش خود را به 2 صورت « پرداخت آنلاین و کامل » و « پرداخت در محل » انجام دهید. در شیوه پرداخت در محل شما 20 درصد از مبلغ را به صورت بیعانه و مابقی مبلغ درب منزل و هنگام تحویل کالا به شما پرداخت خواهد شد (دلیل پرداخت بیعانه رزرو نهایی کالا برای مشتری خواهد بود)

پایین ترین قیمت

هدف ما در مجموعه تک فرش در درجه اول حمایت از مشتریان گرامی است,از این جهت همواره سعی کرده ایم با شناسایی برترین تولیدکننده های فرش ماشینی و عقد قرارداد همکاری با آن ها ها به عنوان تامین کننده این امکان را برای مجموعه تک فرش فراهم کنیم تا توانایی عرضه محصولات با رقابتی‌ترین قیمت بازار را داشته باشیم.مجموعه تک فرش در کنار پایین ترین قیمت,بالاترین کیفیت تولید را نیز گارانتی میکند. در صورت داشتن هرگونه سوالی ما مشتاقانه آماده پاسخگویی به شما خواهیم بود.

خدمات پس از فروش و پشتیبانی

شبکه توزیع حرفه‌ای و اختصاصی، همکاری با تامین‌کنندگان باکیفیت و نام آشنا و گردهم‌آوردن تیم حرفه‌ای و با‌سابقه، امکان پشتیبانی پاسخگو و ارائه خدمات پس از فروش باکیفیت را برای تک فرش فراهم کرده‌ است. امیدواریم روز به روز بتوانیم در این مسیر پیشرفت کرده و به کیفیت خدمات ارائه شده به شما بیفزاییم.

ارسال رایگان

حمل رایگان سفارش های بالای 150 هزار تومان در سرتاسر ایران
این محصول طی 7 روز پس از ثبت سفارش به شما تحویل می شود

سوالی دارید؟

اگه سوالی دارید روی پشتیبانی تک فرش حساب کنید

03155469722

اگر در مورد کیفیت محصولات، انتخاب محصول، نحوه خرید و پیگیری وضعیت سفارش سوالی دارید، از ساعت 9 صبح تا 9 شب پاسخگوی شما هستیم.

برگشت به بالا