سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است.

فرش فانتزی کلکسیون ورساچه کد V0013 رنگ مشکی , طوسی

تک فرش
شناسه محصول: versace-0011 tosi-2
فرش فانتزی کلکسیون ورساچه کد V0013 رنگ مشکی , طوسی
فرش فانتزی کلکسیون ورساچه کد V0013 رنگ مشکی , طوسی
شناسه محصول: versace-0011 tosi-2 دسته: , ,
وضعیت: موجود

فرش فانتزی کلکسیون ورساچه کد V0013 رنگ مشکی , طوسی

تک فرش
دسته بندی : سایز سفارشی
وضعیت : موجود

ویژگی های محصول

 • ضد لک و چروک
 • نرم و لطیف
 • ضد حساسیت و آلرژی
 • قابلیت شستشو
 • دارای مقاوت زیاد
 • بدون پرزدهی

جزئیات محصول :

 • جنس : پلی اوژن
 • ضخامت : 8 میلیمتر
 • کیفیت بافت : درجه یک
متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

4,100,000 تومان

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

جزئیات محصول :

 • ✅ جنس : پلی اوژن
 • ✅ ضخامت : 8 میلیمتر
 • ✅ کیفیت بافت : درجه یک

جزئیات محصول

 • برند تولید کننده : تک فرش
 • تک فرش
 • گارانتی 5 ساله کیفیت
 • ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا


متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

تصاویر منزل مشتری و فرش

ویدئو محصول

video

نام برند

تک فرش

سبک طرح و نقشه

کلکسیون ورساچه

شکل محصول

مستطیل

جنس نخ

پلی اوژن

شانه

700 شانه

تراکم

تراکم 3300

رنگ زمینه

مشکی

انتخاب سایز

(1×1.5) متری

(2.5×3.5) 9 متری

(1.5×2.25) متری

(4×3) 12 متری

(3×2) 6 متری

(1.80×1.20) متری

رنگ حاشیه

طوسی

میزان خاب (ضخامت فرش)

8 میلیمتر

تعداد رنگ

5 رنگ

درجه کیفی

درجه یک

قابلیت شستشو

قابل شستشو

ضمانت

دارد

نقد و بررسی

فرش فانتزی کلکسیون ورساچه کد V0013 رنگ مشکی,طوسی

طراحیودیزاین

طراحیزیباومنحصربهفردوموجوددررنگمشکی

شانه,تراکم

اینفرش700 شانهباتراکم3300 است

فرش فانتزی کلکسیون ورساچه کد V0013 رنگ مشکی , طوسی

تکنولوژیبافت

استفادهازبروزتریندستگاههایقالیبافیموجوددرایران

الیافوضخامتفرش

الیافاستفادهشدهبرایبافتوتولیداینفرش,الیافپلیاوژناستوضخامتتقریبیفرش8 میلیمتراست

توضیحاتمحصول

فرشفانتزیکلکسیونورساچهباکدv0013،یکیازخاص‌ترینوشیک‌ترینتولیداتتک‌فرشبودهوبااستقبالبالایمشتریاننیزمواجهشدهاست. اینفرشزیبای700 شانه،مستطیلشکلاستودررنگمشکی،باحاشیهورساچهطوسیتولیدمی‌شود. فرشفانتزیورساچهباتراکم3300 وضخامت8 میلی‌متر،یکانتخابمناسببرایکسانیاستکهعلاوهبرزیبایی،بهکاراییبالایفرشنیزاهمیتمی‌دهند. اینمحصولزیبا،کیفیتخودرامدیونالیافپلی‌اوژنوهمچنیندستگاه‌هایمدرنیاستکهدرپروسهتولیدفرشمورداستفادهقرارگرفته‌اند. فرشفانتزیکلکسیونورساچهمحصولیاستهمه‌پسندکهمورداستقبالپیروجوانقرارگرفتهوازجوان20 سالهتامیانسال50 سالهرامجذوبخودمی‌کند. وزنوقیمتاینفرشزیباوکاربردیباتوجهبهسایزآنمتغیراست.

فرش فانتزی کلکسیون ورساچه کد V0013 رنگ مشکی , طوسی

توضیحاتمحصول

فرشفانتزیکلکسیونورساچهباکدv0013،یکیازخاص‌ترینوشیک‌ترینتولیداتتک‌فرشبودهوبااستقبالبالایمشتریاننیزمواجهشدهاست. اینفرشزیبای700 شانه،مستطیلشکلاستودررنگمشکی،باحاشیهطوسیتولیدمی‌شود. فرشفانتزیورساچهباتراکم3300 وضخامت8 میلی‌متر،یکانتخابمناسببرایکسانیاستکهعلاوهبرزیبایی،بهکاراییبالایفرشنیزاهمیتمی‌دهند. اینمحصولزیبا،کیفیتخودرامدیونالیافپلی‌اوژنوهمچنیندستگاه‌هایمدرنیاستکهدرپروسهتولیدفرشمورداستفادهقرارگرفته‌اند. فرشفانتزیکلکسیونورساچهمحصولیاستهمه‌پسندکهمورداستقبالپیروجوانقرارگرفتهوازجوان20 سالهتامیانسال50 سالهرامجذوبخودمی‌کند. وزنوقیمتاینفرشزیباوکاربردیباتوجهبهسایزآنمتغیراست.

فرش فانتزی کلکسیون ورساچه کد V0013 رنگ مشکی , طوسی

ویژگیهایمهمفرش

عدمپرزدهی

نرمولطیف

قابلشستشو

کیفیتبافتبالا

ضدحساسیتوآلرژی

بافتتوسطتکنولوژیروز

ویژگیهایمهمفرش

عدمپرزدهی

نرمولطیف

قابلشستشو

کیفیتبافتبالا

ضدحساسیتوآلرژی

بافتتوسطتکنولوژیروز

فرش فانتزی کلکسیون ورساچه کد V0013 رنگ مشکی , طوسی

مزایاوویژگی‌هایاختصاصی

استفادهازنخپلی‌اوژندربافتفرشفانتزیکلکسیونورساچه V0013 باعثنرمیولطافتفوق‌العادهبالایاینمحصولشدهوآنرابهیکیازبهترینمحصولاتتک‌فرشتبدیلکردهاست. فرشفانتزیورساچه V0013 ازکیفیتبافتبسیاربالاییبرخورداربودهودرعینحالکهازاستحکامبسیاربالاییبرخورداراست،بههیچعنوانپرزدهیندارد. مقاومتدربرابرانواعموادشیمیاییوشست‌و‌شویراحتباشوینده‌هایمختلف،ازجملهویژگی‌هاییاستکهسبببرتریاینفرشنسبتبهمحصولاتمشابهخودشدهاست. فرشفانتزیورساچه V0013 سریعخشکشدهودرمقابلکپک‌زدگیازمقاومتقابلملاحظه‌ایبرخورداراست. اگربهدنبالفرشیهستیدکهدرعینزیبایی،دربرابرسایشوکشیدگینیزازدوامبالاییبرخوردارباشد،فرشفانتزیکلکسیونورساچهکدv0013 بهترینانتخاببرایشمامحسوبمی‌گردد. ازدیگرمزایایاختصاصیاینمحصولمی‌توانبهسایزمتغیرآناشارهکرد؛اینفرشبنابهسفارشوسلیقهشماتولیدشدهوهیچ‌گونهمحدودیتسایزیندارد.

فرش فانتزی کلکسیون ورساچه کد V0013 رنگ مشکی , طوسی

مزایاوویژگی‌هایاختصاصی

استفادهازنخپلی‌اوژندربافتفرشفانتزیکلکسیونورساچه V0013 باعثنرمیولطافتفوق‌العادهبالایاینمحصولشدهوآنرابهیکیازبهترینمحصولاتتک‌فرشتبدیلکردهاست. فرشفانتزیورساچه V0013 ازکیفیتبافتبسیاربالاییبرخورداربودهودرعینحالکهازاستحکامبسیاربالاییبرخورداراست،بههیچعنوانپرزدهیندارد. مقاومتدربرابرانواعموادشیمیاییوشست‌و‌شویراحتباشوینده‌هایمختلف،ازجملهویژگی‌هاییاستکهسبببرتریاینفرشنسبتبهمحصولاتمشابهخودشدهاست. فرشفانتزیورساچه V0013 سریعخشکشدهودرمقابلکپک‌زدگیازمقاومتقابلملاحظه‌ایبرخورداراست. اگربهدنبالفرشیهستیدکهدرعینزیبایی،دربرابرسایشوکشیدگینیزازدوامبالاییبرخوردارباشد،فرشفانتزیکلکسیونورساچهکدV0013 بهترینانتخاببرایشمامحسوبمی‌گردد. ازدیگرمزایایاختصاصیاینمحصولمی‌توانبهسایزمتغیرآناشارهکرد؛اینفرشبنابهسفارشوسلیقهشماتولیدشدهوهیچ‌گونهمحدودیتسایزیندارد.

شرایطنگه‌داری

نگه‌داریدرستواصولیازفرشفانتزیکلکسیونورساچهضمنافزایشعمراینمحصول،سببمی‌شودکهاینفرشتاسال‌هامانندروزاولخوددرخشیدهوزیباییمنزلشماراچندینبرابرکند. یکیازنکاتیکهدرموردنگه‌داریاصولیازفرشفانتزیورساچهبایدبهآنتوجهداشتهباشید،جلوگیریازتابشطولانیمدتنورمستقیمآفتاببهاینمحصولاست. عدماستفادهمکررازقالیشوییبرایشستنفرش‌وشستشویاصولیدرمنزل،ازدیگرکارهاییاستطولعمراینمحصولراتضمینکردهوافزایشمی‌دهد. 

برایشستشویفرشفانتزیورساچهابتداگردوغباررویفرشرابااستفادهازجاروبرقیخارجکرده،سپسبااستفادهازشامپوفرشواسفنج،شروعبهشستنفرشخودنمایید. بعدازخشکشدنفرش،یکتورزبررادرجهتخوابفرشکشیدهوشستشویفرشرابهپایانبرسانید.

فرش فانتزی کلکسیون ورساچه کد V0013 رنگ مشکی , طوسی

شرایطنگه‌داری

نگه‌داریدرستواصولیازفرشفانتزیکلکسیونورساچهضمنافزایشعمراینمحصول،سببمی‌شودکهاینفرشتاسال‌هامانندروزاولخوددرخشیدهوزیباییمنزلشماراچندینبرابرکند. یکیازنکاتیکهدرموردنگه‌داریاصولیازفرشفانتزیورساچهبایدبهآنتوجهداشتهباشید،جلوگیریازتابشطولانیمدتنورمستقیمآفتاببهاینمحصولاست. عدماستفادهمکررازقالیشوییبرایشستنفرش‌وشستشویاصولیدرمنزل،ازدیگرکارهاییاستطولعمراینمحصولراتضمینکردهوافزایشمی‌دهد. 

برایشستشویفرشفانتزیورساچهابتداگردوغباررویفرشرابااستفادهازجاروبرقیخارجکرده،سپسبااستفادهازشامپوفرشواسفنج،شروعبهشستنفرشخودنمایید. بعدازخشکشدنفرش،یکتورزبررادرجهتخوابفرشکشیدهوشستشویفرشرابهپایانبرسانید.

فرش فانتزی کلکسیون ورساچه کد V0013 رنگ مشکی , طوسی
فرش فانتزی کلکسیون ورساچه کد V0013 رنگ مشکی , طوسی

جنسنخوالیاف

الیافاستفادهشدهبرایبافتوتولیداینفرش,الیافپلیاوژنمیباشد,الیافپلیاوژنجزبهترینومعروفتریننوعازانواعنخهایموجوددرصنعتفرشماشینیدرکشورایرانمیباشد 

اینفرشازویژگیهایخوبومهمیبرخورداراستکهمیتوانبهموارد:قابلیتشستشو,نرمیولطافت,عدمپرزدهیوثباتنوریبالا,کیفیتفوقالعادهبالاو…اشارهکرد

درمیانویژگیهایگفتهشدهقابلیتشستشوبودناینالیافبسیارمهماستبهایندلیلکهاگرفرشیاینقابلیتوویژگیرانداشتهباشدبعدازشستشودچارآبرفت,رنگپریدگی,شلشدن وزردشدنریشههاوسطحفرشخواهدشد

فرش فانتزی کلکسیون ورساچه کد V0013 رنگ مشکی , طوسی

جنسنخوالیاف

الیافاستفادهشدهبرایبافتوتولیداینفرش,الیافپلیاوژنمیباشد,الیافپلیاوژنجزبهترینومعروفتریننوعازانواعنخهایموجوددرصنعتفرشماشینیدرکشورایرانمیباشد 

اینفرشازویژگیهایخوبومهمیبرخورداراستکهمیتوانبهموارد:قابلیتشستشو,نرمیولطافت,عدمپرزدهیوثباتنوریبالا,کیفیتفوقالعادهبالاو…اشارهکرد

درمیانویژگیهایگفتهشدهقابلیتشستشوبودناینالیافبسیارمهماستبهایندلیلکهاگرفرشیاینقابلیتوویژگیرانداشتهباشدبعدازشستشودچارآبرفت,رنگپریدگی,شلشدن وزردشدنریشههاوسطحفرشخواهدشد

ویژگی های محصول

 • ضد لک و چروک
 • نرم و لطیف
 • ضد حساسیت و آلرژی
 • قابلیت شستشو
 • دارای مقاوت زیاد
 • بدون پرزدهی

شستشوونظافتاصولیفرشازاهمیتویژهایبرخورداراستوسببخواهدشدتافرشهاپسازشستشوکیفیتاولیهخودراازدستندهد

بااستفادهازروشهایزیرمیتوانیدفرشخریداریشدهرابهراحتیتمیزکنید

1 : غبارگیریمعمولیازفرش:درمرحلهاولازشستشویفرشهاسعیکنیدغبارگیریانجامدهید,درغبارگیریگردوخاکآنخارجمیشود . سپسباجاروبرقیآنرامیروبند. اینکارنبایدموجبگسیختگیتاروپودفرش شودوبهبافتآنلطمهبزند. کوبیدنفرشبرزمینازجملهکارهاینادرستیاستکهجهتتمیزکردنآنبهکارمیرود.

نکاتآموزشی:

جاروبرقیخودرادرجهتمناسبخوابفرش­ قراردهید. استفادهازجاروبرقیه­اییکهبرسضربهزنندهبایکبرنامهمنظمومتعادلداشتهباشدمؤثرتراست. اینتضمینمی­کندکهشمامیتوانیدهمخاک­هایسطحیوهمخاک­هایلابلایخوابفرشرابگیرید. جاروبرقیراسهیاچهارباررویهرنقطهقراردهید.

2 : استفادهازشامپوفرش

1- قبلازاستفادهازشامپوفرشحتما رویآن راجاروکنید(غبارگیری) .

2- برایتهیهمادهاولیهجهتشستشویکلیترآبودوفنجانشامپوفرشرادرونظرفیریختهوخوبهمبزنید(هرباراینکارراتکرارکنید)

3-مادهاولیهکهدرمرحلهقبلساختهشده رابایکیااسفنجرویفرشبمالید.  اسفنجبررویفرشبایدبهآرامیکشیدهشود ؛(زیرافقطپرزفرششماکثیفشده) است.

نکته 1 : سعیکنیدبرایشستشویفرشها(کلیهفرشها) بههیچعنوانازآب خالیاستفادهنکید زیرا لوچوچسبندهشدهودیرترخشکمیشود،بدلیل اینکه رطوبتحاصلهآببهریشههایفرشرسیدهوریشههادرمحیطمرطوبمیپوسندواگرچندباراینکارراتکرارکنید،بهمرورزمانفرششماحتما“میپوسد. نکته2 :کفشامپوفرشکثیفی رویپرزهایفرشرادرخودحلکردهوظرفنیمساعتدرمجاورتاکسیژنهواناپدیدمیشودکهدراینمدتنبایدرویفرشراهبروید.

4- سعیکنیدبرایشستشویفرشهاازقسمتبالایفرششروعبهکارکنیدتارویقسمتهاییکهکفشامپورامالیدهاید،راهنروید. 5-پسازنیمساعتکهشامپوفرشمالیدهشدهرویفرشخشکشدیکدستمالزبرویاتورپردهرارویفرشبمالید(اینعملرادرجهتخوابفرشانجامدهید) ،‌سپسبایکجارویزبریاجارویچوبیآنرابهسمتخوابفرشجاروبزنید.

جهتنگهداریهرچهبهترفرشخوددربرابرآسیبهابه نکاتزیررادقتکنید:
1 :سعیکنیدفرشهابرایمدتزمانطولانیدرزیرتابشنورمستقیمخورشیدنباشند
2 :برایشستشویفرشهاحتماازاصولگفتهشدهدردستورالعملبالااستفادهکنید
3 :سعیکنیدبرایشستشوفرشهازیادازقالیشوییاستفادهنکنید
[ywqa_questions]
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فرش فانتزی کلکسیون ورساچه کد V0013 رنگ مشکی,طوسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+

+

آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرداخت آنلاین یا در محل

در مجموعه تک فرش این امکان را برای شما فراهم کرده ایم تا بتوانید وجه سفارش خود را به 2 صورت « پرداخت آنلاین و کامل » و « پرداخت در محل » انجام دهید. در شیوه پرداخت در محل شما 20 درصد از مبلغ را به صورت بیعانه و مابقی مبلغ درب منزل و هنگام تحویل کالا به شما پرداخت خواهد شد (دلیل پرداخت بیعانه رزرو نهایی کالا برای مشتری خواهد بود)

پایین ترین قیمت

هدف ما در مجموعه تک فرش در درجه اول حمایت از مشتریان گرامی است,از این جهت همواره سعی کرده ایم با شناسایی برترین تولیدکننده های فرش ماشینی و عقد قرارداد همکاری با آن ها ها به عنوان تامین کننده این امکان را برای مجموعه تک فرش فراهم کنیم تا توانایی عرضه محصولات با رقابتی‌ترین قیمت بازار را داشته باشیم.مجموعه تک فرش در کنار پایین ترین قیمت,بالاترین کیفیت تولید را نیز گارانتی میکند. در صورت داشتن هرگونه سوالی ما مشتاقانه آماده پاسخگویی به شما خواهیم بود.

خدمات پس از فروش و پشتیبانی

شبکه توزیع حرفه‌ای و اختصاصی، همکاری با تامین‌کنندگان باکیفیت و نام آشنا و گردهم‌آوردن تیم حرفه‌ای و با‌سابقه، امکان پشتیبانی پاسخگو و ارائه خدمات پس از فروش باکیفیت را برای تک فرش فراهم کرده‌ است. امیدواریم روز به روز بتوانیم در این مسیر پیشرفت کرده و به کیفیت خدمات ارائه شده به شما بیفزاییم.

ارسال رایگان

حمل رایگان سفارش های بالای 150 هزار تومان در سرتاسر ایران این محصول طی 20 روز پس از ثبت سفارش به شما تحویل می شود

سوالی دارید؟

اگه سوالی دارید روی پشتیبانی تک فرش حساب کنید

03155469722

اگر در مورد کیفیت محصولات، انتخاب محصول، نحوه خرید و پیگیری وضعیت سفارش سوالی دارید، از ساعت 9 صبح تا 9 شب پاسخگوی شما هستیم.

برگشت به بالا
فروشگاه اینترنتی فرش