سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است.

فرش شاهکار صفویه کلکسیون ابریشم گونه طرح افشان کرم

فرش شاهکار صفویه
شناسه محصول: Afshan-kerem-SHD-A002
فرش ابریشم گونه طرح افشان کرم
فرش شاهکار صفویه کلکسیون ابریشم گونه طرح افشان کرم
شناسه محصول: Afshan-kerem-SHD-A002 دسته: , ,
وضعیت: موجود

فرش شاهکار صفویه کلکسیون ابریشم گونه طرح افشان کرم

فرش شاهکار صفویه
دسته بندی : فرش ابریشم گونه
وضعیت : موجود

ویژگی های محصول

 • ضد لک و چروک
 • لطیف و نرم
 • ضد حساسیت و آلرژی
 • قابلیت شستشو با انواع شوینده ها
 • دارای کیفیت بافت بسیار بالا
 • بدون پرز

جزئیات محصول :

 • جنس : پلی استر
 • ضخامت : 8 میلیمتر
 • کیفیت بافت : درجه یک
متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

2,700,000 تومان

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

جزئیات محصول :

 • ✅ جنس : پلی استر
 • ✅ ضخامت : 8 میلیمتر
 • ✅ کیفیت بافت : درجه یک

جزئیات محصول

 • برند تولید کننده : فرش شاهکار صغویه
 • فرش شاهکار صفویه
 • گارانتی 3 ساله کیفیت
 • ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا


متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب
 • متناسب سالن
 • متناسب اداره و محل کار

نوع محصول

فرش ابریشم گونه

نام برند

شاهکار صفویه (قالی زردشت)

شکل محصول

مستطیل

جنس نخ

پلی استر

شانه

700 شانه

تراکم

تراکم 3100

رنگ زمینه

کرم

انتخاب سایز

راهنمای سایز

(1.5×2.25) متری

(2.5×3.5) 9 متری

(4×3) 12 متری

(3×2) 6 متری

تعداد رنگ

10 رنگ

درجه کیفی

درجه یک

قابلیت شستشو

دارد

ضمانت

دارد

نقد و بررسی

فرش شاهکار صفویه کلکسیون ابریشم گونه طرح افشان کرم

طراحیودیزاین

استفادهازبرترینرنگبندیبرایطراحیوتولیداینفرشماشینیورنگزمینهکرم

نخوالیاففرش

تولیدوبافتاینفرشبا100 درصدنخپلیاسترخارجیانجامشدهکهکیفیتاینفرشرابسیاربالابردهاست

فرش شاهکار صفویه کلکسیون ابریشم گونه طرح افشان کرم

تکنولوژیبافت

بافتوتولیداینفرشتوسطدستگاهHCIX2 انجامشده

شانهوتراکم

اینفرش700 شانهباتراکم3100 واقعیاست

 

 

 • فرش شاهکار صفویه کلکسیون ابریشم گونه طرح افشان کرم

 

الیافاستفادهشدهبرایبافتوتولیداینفرشالیافپلیاسترشدهمیباشد

شرحمختصر:الیافپلیاسترهمانندسایرالیافمصنوعیبهروشهایصنعتیتولیدوازنظرخواصنیزجایگزینمناسبیبرایالیافطبیعیمانندپنبهمحسوبمیشود. برایتولیداینفرآوردهازترکیبدیمتیلترفتالاتومنواتیلنگلیکولویااسیدترفتالیک(جایگزینمادهاولیهدیمتیلترفتالات) درمجاورتکاتالیستهایمناسب،استفادهمیشود. پلیمرحاصلازترکیبایندومادهاولیهتوسطپمپازصفحاترشتهسازعبوردادهمیشودکهتحتتاثیرهوایسردبهشکللیفتبدیلودرمجموعبهصورتدستهایازالیافدرآمدهودرمراحلبعدیباکششوعملیاتحرارتیضمنآرایشیافتگیمولکولیوتثبیتحرارتیبهصورتالیافکوتاه(استیپل) دراندازههایدلخواهبرشدادهشدهوعدلبندیمیشوند

الیافپلیاستردارایخواصمهمیهمچوناستحکامبالا،برگشتپذیریوثباتابعادیمناسب،مقاومتسایشیمقاومتدربرابرنورخورشیدوموادمورداستفادهدرخشکشوییازجملهسفیدکنندههاهستندکهبهمحصولاتتهیهشدهازاینالیافدوامبیشتریمیبخشد. پلیاستربدلیلساختمانشیمیاییخاصخود،کریستالیاستوبهدلیلعدموجودگروههایفعالدرپلیمرآنوجذبرطوبتکم،درمقابلاغلبموادشیمیاییمقاومتخوبیدارد. ثباترنگوعدمنیازبهاطوازدیگرخواصمهماینلیفمیباشد. همچنیندرمقابلاسیدهایضعیفدرحالتجوشودرمقابلاسیدهایقویوسردمقاومبودهوموادقلیاییرقیقبراینالیافاثریندارندولیقلیاییهایگرموقویبهآنصدمهمیزند. خصوصیاتفیزیکیاینلیفمیتواندمطابقبانظربازاروواحدهایمصرفکنندهمتغیرباشد. موارداستفادهاینالیافبهصورتخالصیامخلوطباسایرالیافمانندپنبه،ویسکوزوپشمدرتهیهانواعنخوپارچههایپردهای،پیراهنی،گردباف،ملحفهای،فرش،انواعصافی،فیلتر،لایی،تسمههاینقاله،برزنت،انواعطناب،کالایخوابمانندلحافوبالشوغیرهمیباشد. الیافپلیاستردربسیاریازکشورهابهنامهایتجاریمختلفتولیدوعرضهمیشوند. ازجملهتریلنانگلستان- ترویراآلمان- ترگالفرانسه- تترونژاپن- تریتالایتالیاوداکرونآمریکا.

ازمهمترینویژگیهاینخپلیاستر  میتوانبهمواردزیراشارهکرد:

 • نرمولطیف
 • ضدحساسیتوآلرژی
 • بدونپرز
 • استحکام
 • مقاومتبهاکثرموادشیمیایی
 • دارایکیفیتبافتبسیاربالا
 • مقاومدربرابرچینخوردن
 • مقاومدربرابرسایش
 • شستوشویآسان
 • مقاومتدربرابرکشیدگیوانقباض
 • خشکشدنسریع
 • مقاومدربرابرکپکزدن
 • قابلیتخوبدرشکلگرفتنباحرارتواتو

 

 

 

فرش شاهکار صفویه کلکسیون ابریشم گونه طرح افشان کرم

فرش شاهکار صفویه کلکسیون ابریشم گونه طرح افشان کرم

جنسریشهفرش

جنسریشههایآمادهفرشماشینیمعمولاازپنبه،ویسکوز،پلیاستروترکیبپنبهوپلیاستربراقکهجلوهخاصیبهریشهمیدهد،میباشدتقریباًماشینآلاتتولیدریشهتواناییبافتهرنوعنخیرابهعنوانریشهدارندبهشرطیکهضخامتآنازحدخاصیبالاترنباشد.

علتاستفادهازریشهآمادهچیست؟

باتوجهبهاینکهالگویفرشماشینیدرایرانفرشدستبافاستوباتوجهبهاینکهشانههایبالایفرش،تراکمزیادورنگبندیهاونقشههایزیباهموارهفرشماشینیرانزدیکبهفرشدستبافمیکند،ریشههایقدیمیکهبهاصطلاحبهآنریشههایتیتانمیگفتندفراموششدهچراکهیکیازفاکتورهاییبودکهفرشدستبافراازماشینیبهطورکاملمتمایزمیکرد. اینگرههافرشراظاهراشبیهفرشدستبافمیکند. بهخاطرهمیندربینتولیدکنندگانفرشماشینیومردماینریشهموردپسنداست.

 

 

سیستمبافتپشتوکنارهفرش:

جهتجلوگیریازحرکتولیزخوردناینفرشهاازرویسنگوکاشیدرپشتفرشازلاتکساستفادهشده,لاتکسبهدلیلخاصیتچسبندگیازحرکترویزمینجلوگیریمیکند

همچنینجهتجلوگیریازپرزدهیوجداشدنالیافدرکنارههایفرش,دورتادورولبههابانخزیگزاگدوختهشدهوبههمیندلیلاینفرشهابههیچعنوانپسازاستفادهازکنارههادچارآسیبنمیشوندونخهاازفرشجدانمیشوند

فرش شاهکار صفویه کلکسیون ابریشم گونه طرح افشان کرم

ویژگی های محصول

 • ضد لک و چروک
 • لطیف و نرم
 • ضد حساسیت و آلرژی
 • قابلیت شستشو با انواع شوینده ها
 • دارای کیفیت بافت بسیار بالا
 • بدون پرز

شستشوونظافتاصولیفرشازاهمیتویژهایبرخورداراستوسببخواهدشدتافرشهاپسازشستشوکیفیتاولیهخودراازدستندهد

بااستفادهازروشهایزیرمیتوانیدفرشخریداریشدهرابهراحتیتمیزکنید

1 : غبارگیریمعمولیازفرش:درمرحلهاولازشستشویفرشهاسعیکنیدغبارگیریانجامدهید,درغبارگیریگردوخاکآنخارجمیشود . سپسباجاروبرقیآنرامیروبند. اینکارنبایدموجبگسیختگیتاروپودفرش شودوبهبافتآنلطمهبزند. کوبیدنفرشبرزمینازجملهکارهاینادرستیاستکهجهتتمیزکردنآنبهکارمیرود.

نکاتآموزشی:

جاروبرقیخودرادرجهتمناسبخوابفرش­ قراردهید. استفادهازجاروبرقیه­اییکهبرسضربهزنندهبایکبرنامهمنظمومتعادلداشتهباشدمؤثرتراست. اینتضمینمی­کندکهشمامیتوانیدهمخاک­هایسطحیوهمخاک­هایلابلایخوابفرشرابگیرید. جاروبرقیراسهیاچهارباررویهرنقطهقراردهید.

2 : استفادهازشامپوفرش

1- قبلازاستفادهازشامپوفرشحتما رویآن راجاروکنید(غبارگیری) .

2- برایتهیهمادهاولیهجهتشستشویکلیترآبودوفنجانشامپوفرشرادرونظرفیریختهوخوبهمبزنید(هرباراینکارراتکرارکنید)

3-مادهاولیهکهدرمرحلهقبلساختهشده رابایکیااسفنجرویفرشبمالید.  اسفنجبررویفرشبایدبهآرامیکشیدهشود ؛(زیرافقطپرزفرششماکثیفشده) است.

نکته 1 : سعیکنیدبرایشستشویفرشها(کلیهفرشها) بههیچعنوانازآب خالیاستفادهنکید زیرا لوچوچسبندهشدهودیرترخشکمیشود،بدلیل اینکه رطوبتحاصلهآببهریشههایفرشرسیدهوریشههادرمحیطمرطوبمیپوسندواگرچندباراینکارراتکرارکنید،بهمرورزمانفرششماحتما“میپوسد. نکته2 :کفشامپوفرشکثیفی رویپرزهایفرشرادرخودحلکردهوظرفنیمساعتدرمجاورتاکسیژنهواناپدیدمیشودکهدراینمدتنبایدرویفرشراهبروید.

4- سعیکنیدبرایشستشویفرشهاازقسمتبالایفرششروعبهکارکنیدتارویقسمتهاییکهکفشامپورامالیدهاید،راهنروید. 5-پسازنیمساعتکهشامپوفرشمالیدهشدهرویفرشخشکشدیکدستمالزبرویاتورپردهرارویفرشبمالید(اینعملرادرجهتخوابفرشانجامدهید) ،‌سپسبایکجارویزبریاجارویچوبیآنرابهسمتخوابفرشجاروبزنید.

جهتنگهداریهرچهبهترفرشخوددربرابرآسیبهابه نکاتزیررادقتکنید:
1 :سعیکنیدفرشهابرایمدتزمانطولانیدرزیرتابشنورمستقیمخورشیدنباشند
2 :برایشستشویفرشهاحتماازاصولگفتهشدهدردستورالعملبالااستفادهکنید
3 :سعیکنیدبرایشستشوفرشهازیادازقالیشوییاستفادهنکنید
[ywqa_questions]
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فرش شاهکار صفویه کلکسیون ابریشم گونه طرح افشان کرم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+

+

آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرداخت آنلاین یا در محل

در مجموعه تک فرش این امکان را برای شما فراهم کرده ایم تا بتوانید وجه سفارش خود را به 2 صورت « پرداخت آنلاین و کامل » و « پرداخت در محل » انجام دهید. در شیوه پرداخت در محل شما 20 درصد از مبلغ را به صورت بیعانه و مابقی مبلغ درب منزل و هنگام تحویل کالا به شما پرداخت خواهد شد (دلیل پرداخت بیعانه رزرو نهایی کالا برای مشتری خواهد بود)

پایین ترین قیمت

هدف ما در مجموعه تک فرش در درجه اول حمایت از مشتریان گرامی است,از این جهت همواره سعی کرده ایم با شناسایی برترین تولیدکننده های فرش ماشینی و عقد قرارداد همکاری با آن ها ها به عنوان تامین کننده این امکان را برای مجموعه تک فرش فراهم کنیم تا توانایی عرضه محصولات با رقابتی‌ترین قیمت بازار را داشته باشیم.مجموعه تک فرش در کنار پایین ترین قیمت,بالاترین کیفیت تولید را نیز گارانتی میکند. در صورت داشتن هرگونه سوالی ما مشتاقانه آماده پاسخگویی به شما خواهیم بود.

خدمات پس از فروش و پشتیبانی

شبکه توزیع حرفه‌ای و اختصاصی، همکاری با تامین‌کنندگان باکیفیت و نام آشنا و گردهم‌آوردن تیم حرفه‌ای و با‌سابقه، امکان پشتیبانی پاسخگو و ارائه خدمات پس از فروش باکیفیت را برای تک فرش فراهم کرده‌ است. امیدواریم روز به روز بتوانیم در این مسیر پیشرفت کرده و به کیفیت خدمات ارائه شده به شما بیفزاییم.

ارسال رایگان

حمل رایگان سفارش های بالای 150 هزار تومان در سرتاسر ایران
این محصول طی 7 روز پس از ثبت سفارش به شما تحویل می شود

سوالی دارید؟

اگه سوالی دارید روی پشتیبانی تک فرش حساب کنید

03155469722

اگر در مورد کیفیت محصولات، انتخاب محصول، نحوه خرید و پیگیری وضعیت سفارش سوالی دارید، از ساعت 9 صبح تا 9 شب پاسخگوی شما هستیم.

برگشت به بالا