سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است.

فرش ماشینی اتاق کودک طرح 25

فرش خوب کاشان
شناسه محصول: koodak-25
فرش فانتزی اتاق کودک طرح 25
فرش فانتزی اتاق کودک طرح 25
فرش فانتزی اتاق کودک طرح 25
فرش فانتزی اتاق کودک طرح 25
فرش فانتزی اتاق کودک طرح 25
فرش فانتزی اتاق کودک طرح 25
فرش فانتزی اتاق کودک طرح 25
شناسه محصول: koodak-25 دسته: ,
وضعیت: موجود

فرش ماشینی اتاق کودک طرح 25

فرش خوب کاشان
وضعیت : موجود

ویژگی های محصول

 • ضد لک و چروک
 • نرم و لطیف
 • ضد حساسیت و آلرژی
 • قابلیت شستشو
 • دارای مقاوت زیاد
 • بدون پرزدهی

جزئیات محصول :

 • جنس : بی سی اف
 • ضخامت : 10 میلیمتر
 • کیفیت بافت : درجه یک
متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب

560,000 تومان

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب

جزئیات محصول :

 • ✅ جنس : بی سی اف
 • ✅ ضخامت : 10 میلیمتر
 • ✅ کیفیت بافت : درجه یک

جزئیات محصول

 • برند تولید کننده : فرش خوب
 • فرش خوب کاشان
 • گارانتی 2 ساله کیفیت
 • ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا


متناسب برای:
 • متناسب اتاق خواب

نوع محصول

فرش فانتزی اتاق کودک

نام برند

فرش خوب

شکل محصول

مستطیل

جنس نخ

بی سی اف

شانه

500 شانه

تراکم

تراکم 1000

انتخاب سایز

راهنمای سایز

(1.5×2.25) متری

تعداد رنگ

8 رنگ

جنس نخ پود

کنف

ضخامت فرش

+- 10 میلیمتر

قابلیت شستشو

دارد

درجه کیفی

درجه یک

نقد و بررسی

فرش ماشینی اتاق کودک طرح 25

توضیحاتمحصول

طراحیاتاقکودکوداشتنیکدکوراسیونزیبامی‌توانددرروحیهفرزنددلبندتانبسیارمهموتأثیرگذارباشد. باتوجهبهاینکهفرشجزواجزایمهمدردکوراسیوناست،انتخابآنبستهبهنیازسنیکودکانجاممی‌گیرد. فرشماشینیاتاقکودکطرح25 یکیازانتخاب‌هایمناسبیاستکهمی‌توانیدداشتهباشید. درادامهمشخصاتاینفرشباکیفیتواستانداردرامی‌توانیدببینید.اینفرشبهعنوانکفپوشیمناسببرایاتاقکودکاست. رنگ‌بندیزیباوطرحآنبرایکودکانبسیارجذاباست. فرشدارایچندرنگمختلفدراینطرحاست. نسبتوزنبهسایزآننیزمناسباست. باتوجهبهاینکهممکناستنیازبهفرشباسایزهایمختلفیدراتاقکودکداشتهباشید،اینفرشدرسایز 1.5*2.25 موجوداست.

فرش ماشینی اتاق کودک طرح 25

توضیحاتمحصول

طراحیاتاقکودکوداشتنیکدکوراسیونزیبامی‌توانددرروحیهفرزنددلبندتانبسیارمهموتأثیرگذارباشد. باتوجهبهاینکهفرشجزواجزایمهمدردکوراسیوناست،انتخابآنبستهبهنیازسنیکودکانجاممی‌گیرد. فرشماشینیاتاقکودکطرح25 یکیازانتخاب‌هایمناسبیاستکهمی‌توانیدداشتهباشید. درادامهمشخصاتاینفرشباکیفیتواستانداردرامی‌توانیدببینید.اینفرشبهعنوانکفپوشیمناسببرایاتاقکودکاست. رنگ‌بندیزیباوطرحآنبرایکودکانبسیارجذاباست. فرشدارایچندرنگمختلفدراینطرحاست. نسبتوزنبهسایزآننیزمناسباست. باتوجهبهاینکهممکناستنیازبهفرشباسایزهایمختلفیدراتاقکودکداشتهباشید، اینفرشدرسایز 1.5*2.25 موجوداست.

فرش ماشینی اتاق کودک طرح 25

ویژگیهایمهمفرش

عدمپرزدهی

نرمولطیف

قابلشستشو

کیفیتبافتبالا

ضدحساسیتوآلرژی

بافتتوسطتکنولوژیروز

ویژگیهایمهمفرش

عدمپرزدهی

نرمولطیف

قابلشستشو

کیفیتبافتبالا

ضدحساسیتوآلرژی

بافتتوسطتکنولوژیروز

مزایاوویژگی‌هایاختصاصی

فرش ماشینی اتاق کودک طرح 25

محصولمعرفیشدهدارایمقاومتزیادیاستوسال‌هاباهمانکیفیتاولیهبرایشماکارمی‌کند. بههمینعلتدارایگارانتی3 سالهاست. اینفرشتوسطبروزتریندستگاههایتولیدفرشوبادقتوحساسیتبالابافتهشدهاستودرمراکزفروشمعتبرقابلخریداریاست.

فروشگاهتکفرشاینمحصولباکیفیترادرسهسایزبرایمشتریانخودفراهمکردهاست. قیمتمحصولبراساسسایزانتخابیمشتریتعیینمی‌شود. همچنینمی‌توانازدوگزینهپرداختدرمحلوپرداختکاملاستفادهکرد.

درصورتیکهپرداختدرمحلراانتخابکنید،یکسومقیمتفرشرابایدبهصورتبیعانهپرداختکنیدومابقیقیمتمحصولراپسازدریافتآنپرداختکنید.

فرش ماشینی اتاق کودک طرح 25

مزایاوویژگی‌هایاختصاصی

محصولمعرفیشدهدارایمقاومتزیادیاستوسال‌هاباهمانکیفیتاولیهبرایشماکارمی‌کند. بههمینعلتدارایگارانتی5 سالهاست. اینفرشتوسطبروزتریندستگاههایتولیدفرشوبادقتوحساسیتبالابافتهشدهاستودرمراکزفروشمعتبرقابلخریداریاست.

فروشگاهتکفرشاینمحصولباکیفیترادرسهسایزبرایمشتریانخودفراهمکردهاست. قیمتمحصولبراساسسایزانتخابیمشتریتعیینمی‌شود. همچنینمی‌توانازدوگزینهپرداختدرمحلوپرداختکاملاستفادهکرد.

درصورتیکهپرداختدرمحلراانتخابکنید،یکسومقیمتفرشرابایدبهصورتبیعانهپرداختکنیدومابقیقیمتمحصولراپسازدریافتآنپرداختکنید.

شرایطنگه‌داری

معمولاًفرشاتاقکودکسریع‌ترکثیفمی‌شودونیازبهشستشودارد. ازاینرواینمحصولقابلشستشووازجنسبیسیافاستکهشستشوییراحتداردوجزومحصولاتضدلکوضدچروکاست.علاوهبراینپوستحساسکودکممکناستبهپرزفرشحساسیتنشاندهد. بههمینعلتبایدهنگامخریدمحصولاتیکهباپوستاودرتماسهستندیارویآنتأثیرمی‌گذارنددقتکافیداشت. فرشاتاقکودکبدونپرزدهیوبسیارنرمولطیفاست. ازاینروبرایپوستکودکانطراحیمناسبیدارد.الیافیکهدراینفرشبهکاررفتهاست،کیفیتبالاییداردوبافتآننیزمناسباست. موادتشکیلدهندهاینمحصولمطابقبااستانداردهایموردنیازکودکاستوگزینهمناسبیبرایاتاقکودکمحسوبمی‌شود.

شرایطنگه‌داری

معمولاًفرشاتاقکودکسریع‌ترکثیفمی‌شودونیازبهشستشودارد. ازاینرواینمحصولقابلشستشووازجنسبیسیافاستکهشستشوییراحتداردوجزومحصولاتضدلکوضدچروکاست.علاوهبراینپوستحساسکودکممکناستبهپرزفرشحساسیتنشاندهد. بههمینعلتبایدهنگامخریدمحصولاتیکهباپوستاودرتماسهستندیارویآنتأثیرمی‌گذارنددقتکافیداشت. فرشاتاقکودکبدونپرزدهیوبسیارنرمولطیفاست. ازاینروبرایپوستکودکانطراحیمناسبیدارد.الیافیکهدراینفرشبهکاررفتهاست،کیفیتبالاییداردوبافتآننیزمناسباست. موادتشکیلدهندهاینمحصولمطابقبااستانداردهایموردنیازکودکاستوگزینهمناسبیبرایاتاقکودکمحسوبمی‌شود.

فرش ماشینی اتاق کودک طرح 25

جنسنخوالیاف

الیافاستفادهشدهبرایبافتوتولیداینفرش,الیافبیسیافمیباشد,الیافبیسیافجزبهترینومعروفتریننوعازانواعنخهایموجوددرصنعتفرشماشینیدرکشورایرانمیباشد 

اینفرشازویژگیهایخوبومهمیبرخورداراستکهمیتوانبهموارد:قابلیتشستشو,نرمیولطافت,عدمپرزدهیوثباتنوریبالا,کیفیتفوقالعادهبالاو…اشارهکرد

درمیانویژگیهایگفتهشدهقابلیتشستشوبودناینالیافبسیارمهماستبهایندلیلکهاگرفرشیاینقابلیتوویژگیرانداشتهباشدبعدازشستشودچارآبرفت,رنگپریدگی,شلشدن وزردشدنریشههاسطحفرشخواهدشد

فرش ماشینی اتاق کودک طرح 25

جنسنخوالیاف

الیافاستفادهشدهبرایبافتوتولیداینفرش,الیافبیسیاف میباشد,الیافبیسیافجزبهترینومعروفتریننوعازانواعنخهایموجوددرصنعتفرشماشینیدرکشورایرانمیباشد 

اینفرشازویژگیهایخوبومهمیبرخورداراستکهمیتوانبهموارد:قابلیتشستشو,نرمیولطافت,عدمپرزدهیوثباتنوریبالا,کیفیتفوقالعادهبالاو…اشارهکرد

درمیانویژگیهایگفتهشدهقابلیتشستشوبودناینالیافبسیارمهماستبهایندلیلکهاگرفرشیاینقابلیتوویژگیرانداشتهباشدبعدازشستشودچارآبرفت,رنگپریدگی,شلشدن وزردشدنریشههاسطحفرشخواهدشد

نرمیولطافت,ضدلکوچروک,بدونپرز

نرمیولطافت,ضدلکوچروک,بدونپرز

لطافتونرمیفرشاتاقکودکیکیدیگرازنکاتمهممیباشد! پوستبدنکودکشمالطیفمیباشدوبایدفرشیانتخابکنیدکهاگرکودکشمابررویآنراهرفتویابازیکردبهپوستبدنکودکآسیبینرسدوکودکشماازاستفادهازآنلذتببرددرفرشهایاتاقکودکباالیافبیسیافدرآنهارعایتشدهاستکهدرکنارایننرمیولطافتبایدفرشهاهیچپرزدهینداشتهباشندوهمچنینبههیچعنوانلکوچروکنگیرد

لطافتونرمیفرشاتاقکودکیکیدیگرازنکاتمهممیباشد! پوستبدنکودکشمالطیفمیباشدوبایدفرشیانتخابکنیدکهاگرکودکشمابررویآنراهرفتویابازیکردبهپوستبدنکودکآسیبینرسدوکودکشماازاستفادهازآنلذتببرددرفرشهایاتاقکودکباالیافبیسیافدرآنهارعایتشدهاستکهدرکنارایننرمیولطافتبایدفرشهاهیچپرزدهینداشتهباشندوهمچنینبههیچعنوانلکوچروکنگیرد

ویژگی های محصول

 • ضد لک و چروک
 • نرم و لطیف
 • ضد حساسیت و آلرژی
 • قابلیت شستشو
 • دارای مقاوت زیاد
 • بدون پرزدهی

شستشوونظافتاصولیفرشازاهمیتویژهایبرخورداراستوسببخواهدشدتافرشهاپسازشستشوکیفیتاولیهخودراازدستندهد

بااستفادهازروشهایزیرمیتوانیدفرشخریداریشدهرابهراحتیتمیزکنید

1 : غبارگیریمعمولیازفرش:درمرحلهاولازشستشویفرشهاسعیکنیدغبارگیریانجامدهید,درغبارگیریگردوخاکآنخارجمیشود . سپسباجاروبرقیآنرامیروبند. اینکارنبایدموجبگسیختگیتاروپودفرش شودوبهبافتآنلطمهبزند. کوبیدنفرشبرزمینازجملهکارهاینادرستیاستکهجهتتمیزکردنآنبهکارمیرود.

نکاتآموزشی:

جاروبرقیخودرادرجهتمناسبخوابفرش­ قراردهید. استفادهازجاروبرقیه­اییکهبرسضربهزنندهبایکبرنامهمنظمومتعادلداشتهباشدمؤثرتراست. اینتضمینمی­کندکهشمامیتوانیدهمخاک­هایسطحیوهمخاک­هایلابلایخوابفرشرابگیرید. جاروبرقیراسهیاچهارباررویهرنقطهقراردهید.

2 : استفادهازشامپوفرش

1- قبلازاستفادهازشامپوفرشحتما رویآن راجاروکنید(غبارگیری) .

2- برایتهیهمادهاولیهجهتشستشویکلیترآبودوفنجانشامپوفرشرادرونظرفیریختهوخوبهمبزنید(هرباراینکارراتکرارکنید)

3-مادهاولیهکهدرمرحلهقبلساختهشده رابایکیااسفنجرویفرشبمالید.  اسفنجبررویفرشبایدبهآرامیکشیدهشود ؛(زیرافقطپرزفرششماکثیفشده) است.

نکته 1 : سعیکنیدبرایشستشویفرشها(کلیهفرشها) بههیچعنوانازآب خالیاستفادهنکید زیرا لوچوچسبندهشدهودیرترخشکمیشود،بدلیل اینکه رطوبتحاصلهآببهریشههایفرشرسیدهوریشههادرمحیطمرطوبمیپوسندواگرچندباراینکارراتکرارکنید،بهمرورزمانفرششماحتما“میپوسد.

نکته2 :کفشامپوفرشکثیفی رویپرزهایفرشرادرخودحلکردهوظرفنیمساعتدرمجاورتاکسیژنهواناپدیدمیشودکهدراینمدتنبایدرویفرشراهبروید.

4- سعیکنیدبرایشستشویفرشهاازقسمتبالایفرششروعبهکارکنیدتارویقسمتهاییکهکفشامپورامالیدهاید،راهنروید. 5-پسازنیمساعتکهشامپوفرشمالیدهشدهرویفرشخشکشدیکدستمالزبرویاتورپردهرارویفرشبمالید(اینعملرادرجهتخوابفرشانجامدهید) ،‌سپسبایکجارویزبریاجارویچوبیآنرابهسمتخوابفرشجاروبزنید.

جهتنگهداریهرچهبهترفرشخوددربرابرآسیبهابه نکاتزیررادقتکنید:
1 :سعیکنیدفرشهابرایمدتزمانطولانیدرزیرتابشنورمستقیمخورشیدنباشند
2 :برایشستشویفرشهاحتماازاصولگفتهشدهدردستورالعملبالااستفادهکنید
3 :سعیکنیدبرایشستشوفرشهازیادازقالیشوییاستفادهنکنید
[ywqa_questions]

پرداخت آنلاین یا در محل

در مجموعه تک فرش این امکان را برای شما فراهم کرده ایم تا بتوانید وجه سفارش خود را به 2 صورت « پرداخت آنلاین و کامل » و « پرداخت در محل » انجام دهید. در شیوه پرداخت در محل شما 20 درصد از مبلغ را به صورت بیعانه و مابقی مبلغ درب منزل و هنگام تحویل کالا به شما پرداخت خواهد شد (دلیل پرداخت بیعانه رزرو نهایی کالا برای مشتری خواهد بود)

پایین ترین قیمت

هدف ما در مجموعه تک فرش در درجه اول حمایت از مشتریان گرامی است,از این جهت همواره سعی کرده ایم با شناسایی برترین تولیدکننده های فرش ماشینی و عقد قرارداد همکاری با آن ها ها به عنوان تامین کننده این امکان را برای مجموعه تک فرش فراهم کنیم تا توانایی عرضه محصولات با رقابتی‌ترین قیمت بازار را داشته باشیم.مجموعه تک فرش در کنار پایین ترین قیمت,بالاترین کیفیت تولید را نیز گارانتی میکند. در صورت داشتن هرگونه سوالی ما مشتاقانه آماده پاسخگویی به شما خواهیم بود.

خدمات پس از فروش و پشتیبانی

شبکه توزیع حرفه‌ای و اختصاصی، همکاری با تامین‌کنندگان باکیفیت و نام آشنا و گردهم‌آوردن تیم حرفه‌ای و با‌سابقه، امکان پشتیبانی پاسخگو و ارائه خدمات پس از فروش باکیفیت را برای تک فرش فراهم کرده‌ است. امیدواریم روز به روز بتوانیم در این مسیر پیشرفت کرده و به کیفیت خدمات ارائه شده به شما بیفزاییم.

ارسال رایگان

حمل رایگان سفارش های بالای 150 هزار تومان در سرتاسر ایران
این محصول طی 7 روز پس از ثبت سفارش به شما تحویل می شود

سوالی دارید؟

اگه سوالی دارید روی پشتیبانی تک فرش حساب کنید

03155469722

اگر در مورد کیفیت محصولات، انتخاب محصول، نحوه خرید و پیگیری وضعیت سفارش سوالی دارید، از ساعت 9 صبح تا 9 شب پاسخگوی شما هستیم.

برگشت به بالا