بازی کن تخفیف بگیر

کارت ها رو برگردون و تصویر ها رو باهم یکی کن

وقتی همه تصویر ها رو باهم جفت کردی 

کد تخفیف بگیر و باهاش بدون محدودیت خرید کن